Høring – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesodden kommune

Nesodden kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. Det ble avholdt åpne medvirkningsmøter for kartlegging av områdene i mars 2018, og for verdivurdering av de kartlagte områdene i mars 2019. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Prosjektet legges nå ut på høring for kvalitetssikring. Lag, foreninger, innbyggere og grunneiere inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 25.09.2019

 

Mer om prosjektet:

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet. På nettsidene til Akershus fylkeskommune kan du lese mer om deres rolle og prosjektet.

 

Det er gjennomført til sammen seks medvirkningsmøter i Nesodden kommune med fokus på nordre og søndre deler av kommunen. Lag, foreninger, innbyggere og grunneiere var invitert til medvirkningsmøtene for å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder på Nesodden, og verdivurdering av disse etter ulike kriterier. I etterkant har den interne arbeidsgruppa i Nesodden kommune gjennomgått innspillene og sammenstilt disse.

 

Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil også være grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel. Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.

 

Om innspill:

Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene, verdsetting og informasjon om hvert enkelt område i vurderingsskjema.

Kommunen ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer gjerne til områdenavn som du finner i kartløsningen, eller ID-nummer og/eller stedsnavn som du finner i vurderingsskjemaet. Hvis innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

 

Send ditt høringsinnspill til Nesodden kommune:
Per e-post til post@nesodden.kommune.no
Skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1452 Nesoddtangen

 

Brev og e-post merkes med saksnummer 17/292.

 

Frist for å komme med innspill: 25.09.2019

 

Høringsdokumenter:

På lenkene under finner du den elektroniske kartløsningen, en brukerveileder, samt nedlastbare pdf-kart og vurderingsskjema.

 

Her finner du den elektroniske kartløsningen.

 

 

Mer om metode, områdetyper og verdier: Miljødirektoratets veileder

 

Dersom du har behov for papirversjon av kartene kan du hente disse på kommunehuset Tangenten.

 

Ved spørsmål om prosjektet kan du kontakte pauline.kajl@nesodden.kommune.no

Send inn høringsinnspill: post@nesodden.kommune.no