Høring - Endring av lokale forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke i Nesodden kommune

Nesodden kommunestyre vedtok 30.1.2019 at forslag til endring av forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke i Nesodden kommune skal  sendes ut på høring.

Nesodden kommune gjennomfører med dette offentlig høring av forslag til endringer i tre lokale forskrifter;

 • Forskrift om salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. §3 -7.
 • Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Nesodden kommune fastsatt av Nesodden kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.
 • Forskrift om tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 28 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 4-4- og § 1-12.

Bakgrunn for høringen

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok 30.1.2019 Alkoholpolitisk handlingsplan for 2019 med retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Nesodden kommune. Det ble vedtatt at tre lokale forskrifter som planen bygger på, skal endres i tråd med den alkoholpolitiske handlingsplanen. Det ble samtidig varslet om oppstart av arbeid med disse endringene.

Bestemmelsene i alkoholloven om forbud mot å selge alkoholholdig drikke eller skjenke brennevin på offentlige valgdager, ble fjernet 1.1.2015. Dette medførte at det ikke lenger var samsvar mellom alkoholloven, lokale forskrifter og praksis vedr. åpningstider, salgstider og skjenketider i Nesodden kommune. 

Det vises i denne sammenheng til alkoholloven §§ 3-7 og 4-4 og til serveringsloven § 15, som gir kommunen adgang til å innskrenke eller utvide tiden for salg og skjenking i forhold til de tider som disse lovene angir.
 

Formålet med høringen

Formålet med høringen er å sikre samsvar mellom lokale forskrifter og gjeldene alkohollov samt tilpasse forskriftene til Alkoholpolitisk handlingsplan for 2019.
 

Endringsforslagene

 • Endring av forskrift om salgstider for øl

Følgende forskrift foreslås endret:

Forskrift om salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. §3 -7.

 

til:

 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol) kan etter bevilling skje i tidsrommet

Mandag - fredag kl 08:00 - 20:00
Dager før søndager og helligdager,
unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag
kl 08:00 - 18:00

 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk er forbudt på søndager, helligdager, 1.mai og 17.mai.

 

II

Endringene trer i kraft ved kunngjøring.

 

Begrunnelse for endring:

Endringen består i at «… og på offentlige valgdager» fjernes under punkt I.

Ved endring i alkohollovens bestemmelser om offentlige valgdager med virkning fra 1.1.2015, åpnet alkoholloven for salg av alkohol på offentlige valgdager. Den enkelte kommune har likevel mulighet til å innskrenke salgs- og skjenketiden i forhold til de rammer alkoholloven gir. Etter lovendringen pr 1.1.2015 ble det tillatt med salg av alkohol fra Vinmonopolet på offentlige valgdager og Nesodden kommune har etter 1.1.2015 fulgt Vinmonopolets åpningstider. Den gjeldende lokale forskriften tillater ikke salg av butikkøl på valgdager. Endringen i alkoholloven medførte dermed en utilsiktet forskjellsbehandling der sterkere alkoholholdig drikke fikk bedre rammer enn alkoholsvakere drikke. En forskjellsbehandling av bevillingshavere skal kunne begrunnes alkoholpolitisk. Det finnes ingen alkoholpolitisk begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen.    
  

Les gjeldende forskrift her   
                                   

Les forslag til ny forskrift her (PDF, 98 kB)

 

 • Endring av forskrift om åpningstider for serveringsteder

Følgende forskrift foreslås endret:

 

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Nesodden kommune fastsatt av Nesodden kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

 

til:

 

§ 1. Åpningstid, skal lyde:

 

Følgende åpningstider skal gjelde for virksomhet med matservering i Nesodden kommune:

 

Kategori:

Åpningstid:

Café og spiserestaurant

06.00 – 02.00

Diskotek med dans

06.00 – 02.00

Pub og bar

06.00 – 02.00

Utendørs serveringssted

08.00 – 01.00

Selskapslokale

08.00 – 03.00

Gatekjøkken

06.00 – 03.00

Kiosk

06.00 – 03.00

Bensinstasjon

Døgnåpent

Kantine

Døgnåpent

 

 

II

Endringene trer i kraft ved kunngjøring.

 

Begrunnelse for endring

Forskriften regulerer kun åpningstider for ulike serveringsteder i Nesodden kommune. Forskriften inneholder i dag en setning som viser til en utgått alkoholpolitisk handlingsplan fra 2008. Denne setningen foreslås slettet i nytt forslag til forskrift.

 

Videre er det behov for å samkjøre åpningstider mellom ordinær kioskdrift og øvrige serveringssteder for å unngå konkurransevridning.

 • I forskriften om åpningstider for serveringssteder vises det til skjenketider i tidligere Alkoholpolitisk handlingsplan fra 2008 i § 1 om åpningstid;

  «.. (For skjenking av alkohol gjelder egne tider, jf. Alkoholpolitisk handlingsplan for Nesodden kommune av 19. juni 2008)».

  Setningen foreslås fjernet fra forskriften.

 • Åpningstider utvides med to timer i ny forskrift fra 06: 00 til kl. 8:00 for cafe, spiserestaurant, diskotek, pub og bar.

  Dette for å dekke behovet for servering av gjester på vei til jobb om morgenen.

 • Utendørs serveringsted er innskrenket fra kl. 02 til kl. 01. Begrunnelsen er å forebygge støyplager fra serveringsstedet.

 • Åpningstid er innskrenket fra kl. 05 til kl. 06 for kiosk. Dette for å gi like konkurransevilkår for tilbydere av servering om morgenen.
   

Les gjeldende forskrift her
 

Les forslag til ny forskrift her (PDF, 179 kB)
                                                 

 • Endring av forskrift om tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Følgende forskrift foreslås endret:

 

Forskrift om tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 28 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4- og § 1-12.

 

til:

 

1. Skjenketider for øl og vin, skal lyde

               Maksimale tider for skjenking av øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) er:

Spiserestaurant, med og uten dans kl 08:00 - 01:30
Diskotek kl 08.00 - 01:30
Pub/bar, med og uten live musikk kl 08:00 - 01:30
Selskapslokaler kl 08:00 - 02:30
Utendørs servering

kl 08:00 - 00:30, med forbehold
om støyreduserende tiltak

 

 

 

2. Skjenketider for brennevin, skal lyde:  

Maksimale tider for skjenking av brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3) er:

Spiserestaurant, med og uten dans kl 13:00 - 01:30
Diskotek kl 13.00 - 01:30
Pub/bar, med og uten live musikk kl 13:00 - 01:30
Selskapslokaler kl 13:00 - 02:30
Utendørs servering

kl 13:00 - 00:30, med forbehold
om støyreduserende tiltak

 

 

 

3. Myndighet til å fatte vedtak for en enkelt anledning, skal lyde:

Rådmannens myndighet følger av det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement i Nesodden kommune.

 

 

II

Endringene trer i kraft ved kunngjøring.

 

 

Begrunnelse for endring:

 • Punkt I: I forskriften vises det til normale åpningstider iht. til serveringsloven. Serveringsloven gir ikke lenger opplysninger om konkrete tidspunkt for servering. Den viser i stedet i § 15 til at kommunen kan fastsette åpningstider i egen forskrift.  Henvisningen i lokal forskrift til normale åpningstider iht. serveringsloven fjernes.
 • Punkt I 1: Skjenketider endres fra ½ time før stengetid til angitt klokkeslett i samsvar med forskrift om serveringssteder, Nesodden. Begrunnelsen for dette er at det ikke skal være nødvendig å se etter åpningstid i en annen forskrift for å finne skjenketidene.
 • Punkt I 2: Skjenketiden endres fra ½ time før stengetid til angitt klokkeslett i samsvar med forskrift om serveringssteder, Nesodden. Begrunnelse, se punkt I 1, (forrige punkt). Teksten om at skjenking av brennevin er forbudt på offentlige valgdager fjernes i samsvar med vedtatt alkoholpolitisk plan.
 • Punkt I 3:Tekst om «Åpningstid»  fjernes. Dette punktet gjelder henvisningen til normale åpningstider, jfr punkt I ovenfor. Henvisningen i punkt I fjernes, og dermed blir teksten om åpningstid i punkt I 3 uaktuell.
 • Punkt I 4: Tekst under dette punktet blir nytt punkt 3 og viser til det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement i Nesodden kommune. Dette for å sikre at eventuelle framtidige endringer i delegeringsreglementet er inkludert i punktet.
   

Les gjeldende forskrift her
 

Les forslag til ny forskrift her (PDF, 179 kB)
 

Høringsfrist

Høringen er åpen for alle og høringen er tilgjengelig fra Nesodden kommunes nettsider: https://www.nesodden.kommune.no, under fanen Høring/kunngjøring.

Frist for høringsinnspill er 10.05.2019.

Høringsuttalelser/innspill på vedlagte endringsforslag må være skriftlig og sendes Nesodden kommune på e-post: post@nesodden.kommune.no eller pr brevpost til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Merk innspillene med sak nr. 19/899.

 

Fant du det du lette etter?