Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046

*Høringsfrist 25.august 2022*

 

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 11.05.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046 på offentlig ettersyn/høring. Planforslaget ligger på høring fra 25.05.2022 - 25.08.2022.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt rammer og betingelser for tiltak og arealbruk. Planen beskriver hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene, og er derfor styrende for kommunens områdeplaner, detaljplaner og byggetiltak.

 

I forslaget er det enkelte vedtatte områdeplaner som ikke er innarbeidet. For å unngå motstrid vil de aktuelle planene bli innarbeidet i kommuneplankartet innen vedtak. I hovedsak vil dette være områder som er avsatt til boligformål,

men som er regulert til LNF og LNF spredt etter forrige kommuneplan.

 

Arealformålet i kommuneplanen vil ajourføres med reguleringsplanen, og påførte bokstaver (c, e, g) i kommuneplankartet tas vekk fra de aktuelle områdene. I forslag til kommuneplanens arealdel vil følgende planer innarbeides innen vedtak:

 

PlanID 20160206 Flaskebekk og Sjøstrand – ikrafttredelse 15.12.2021
PlanID 20120171 Nordstrand og Dalbo – ikrafttredelse 19.02.2020

PlanID 20150191 Ellingstadåsen – ikrafttredelse 13.02.2019

    

Plandokumentene kan du lese her:

 

Planregister

 

Formannskapets behandling av planforslaget kan du lese her:

 

Politisk behandling

 

Medvirkning

Kommunen har holdt to informasjonsmøter om planen.

Se presentasjonen fra møtene her  (PDF, 2 MB)

 

Frist for innspill

Har du innspill til kommuneplanens arealdel? Skriftlige innspill kan sendes til post@nesodden.kommune.no og merkes med 21/1091. Frist for innspill er 25.08.2022.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med saksbehandler på catherin.secher@nesodden.kommune.no

 

NB! Plankartene finnes i stort format hengende på Tangenten. Gå inn hovedinngangen, gå rett fram og deretter til høyre før atrium.