Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 110/21 den 15.12.2021 må alle som eier næringseiendom i Nesodden kommune betale eiendomsskatt til, jf. Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

I medhold av lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 2 og 3 bokstav d) skrives det ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum i hele kommunen. Videre skrives det ut skatt på særskilt skattegrunnlag, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum.

 

Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer er fastsatt til 6 promille. For særskilt skattegrunnlag er satsen 5,5 promille. Skatteliste for de skattepliktige eiendommene samt utskilt særskilt skattegrunnlag fra tidligere verk og bruk, berørt av lovendringer fra 2019, blir lagt ut til offentlig ettersyn etter eiendomsskatteloven § 15. Listen legges på kommunens sider og skal ligge tilgjengelig i 3 uker regnet fra og med 1. mars 2022. I tillegg vil den være tilgjengelig på Tangenten (kommunehuset), Kongleveien 2, Nesoddtangen i papirformat i samme tidsrom.

 

Skattelisten finner du her. (PDF, 244 kB)

 

Skattesedler/faktura

Skatteseddel og faktura blir sendt ut separat, jfr eiendomsskatteloven § 14 siste ledd.

 

Betaling

Skatten forfaller i 4 terminer – hhv. 25. mars, 25. juni, 25. september og 27. desember 2022.

 

Vil du klage på vedtaket?

Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere, jf eiendomsskatteloven § 19. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsskatten skal betales til forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om skatten er påklaget, jfr eiendomsskatteloven § 25.

 

Klagen må sendes til oss skriftlig senest 12. april 2022.
Adresse: Nesodden kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.


 

Kontakt oss

Eventuelle henvendelser rettes til Nesodden kommune, v/Eiendomsskattekontoret, 66 96 43 00.