Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Berger - Tre Eker - Høring av skrivemåte for nytt veinavn

Det skal etableres en ny vei i forbindelse med utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan for Tre Eker på eiendommen gnr. 1 bnr. 470 og bnr. 455 på Berger i Nesodden kommune, se vedlagte oversiktskart (PDF, 5 MB).

 

Det er i den forbindelse behov for å navnsette den nye veien, og kommunen inviterer med dette til å komme med forslag til veinavn.

 

Boligene som skal bygges i tråd med reguleringsplanen vil bli adressert til den nye veien.

 

Den nye veien vil være en avstikker fra Hilda Magnussens vei, og er markert i rødt på vedlagte kartutsnitt (PDF, 5 MB)
 

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om stadnamn § 7 første ledd.

 

Berørte parter ble invitert til å komme med forslag til veinavn innen 03.05.2021, og kommunen mottok fire forslag innen fristen. Alle forslagene er oversendt til Språkrådet for tilråding, jf. lov om stadnamn § 9.

Med bakgrunn i tilrådingen fra Språkrådet foreslår administrasjonen tre alternativer for ny vei på Berger: 

Tre Eker - Navneforslag ny vei
Forslag til nytt navn Forklaring
Eva Beverfelts vei Veien som skal navnsettes går inn til prosjektet «Tre Eker» på eiendommen gnr. 1 bnr. 470. Intensjonen i reguleringsplanen for «Tre Eker» er å legge til rette for seniorboliger, og det vil derfor passe godt å oppkalle veien etter Eva Beverfelt. Eva Beverfelt (Solhaug) ble født 06.03.1924, og vokste opp på småbruket «Solhaug» på Berger. I 1963 ble eiendommen gnr. 1 bnr. 470 skilt ut fra småbruket, og på eiendommen bygget Eva og mannen huset de bodde i frem til Eva gikk bort i 2011. I forbindelse med prosjektet «Tre Eker» skal huset de bygget rives og ny vei etableres. Eva Beverfelt var psykolog og anerkjent både nasjonalt og internasjonalt for sin forskning på alderdom. 33 år gammel, i 1957, ble Eva Beverfelt leder for Norsk gerontologisk institutt, og hun spilte en betydelig rolle som administrativ leder og forskningssjef for instituttet i om lag 40 år. Norsk gerontologisk institutt var et av de første institutter for eldreforskning i Europa og er i dag en del av Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Eva Beverfelt har skrevet bøker og bidratt i en rekke tidsskrifter. Hun ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i 1994 for sitt arbeid med alderdomsforskning. Hilda Magnussen som naboveien er oppkalt etter, var tanten til Eva Beverfelt. Disse to kvinnene representerer to viktige aspekter av kvinnerollen i Norge. Hilda Magnussen var husmor mens Eva Beverfelt var utdannet psykolog og gjorde en stor yrkeskarriere. Begge er født Solhaug og har bodd på Solhaug og har en sterk tilknytning til området som slekten deres opprinnelig eide. En oppkalling av den nye veien etter Eva Beverfelt felt vil bidra til at begge disse kvinnene blir husket for det de representerer på hver sin måte.
Evaveien Samme som over
Rigmor Amundsen Rigmor Elisabeth Amundsen, født 8 oktober 1926, død 28 august 2010, var kontoransatt og lokalhistoriker på Nesodden. Hun bodde på Berger. Hun betjente sentralbordet til Berger telefonsentral, begynte i forsyningsnemnda på Nesodden i 1942, og fra 1946 til pensjonsalder i 1994 jobbet hun i Folkeregisteret som hadde lokaliteter på Varden og deretter på Tangenåsen. Rigmor var veldig aktiv i frivillige organisasjoner, og satt i styret i Nesodden Historielag, Nesodden Helselag (Nasjonalforeningen for folkehelsen), Nesodden pensjonistforeningen, Ekelund eldresenter m.m. I følge innsender skal Rigmor Amundsen også ha vært med på å starte Nesodden Sanitetsforening, og hun var en tvers igjennom real og klok dame som tenkte mest på å hjelpe andre.

Forslaget legges med dette ut for høring av skrivemåten jf. lov om stadnamn § 8.

 

Innspill merkes med saksnummer 21/889 og sendes innen 07.02.2022 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no