Åpen høring om Bergerskogen 25. februar

Klikk for stort bilde Kommunestyret vedtok 11. desember at det skal gjennomføres en åpen høring om Bergerskogen. «Verneverdig natur i Bergerskogen. Det gjennomføres en åpen høring med hensikt å skaffe til veie et oppdatert kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet i Bergerskogen, og hvilke konsekvenser bygging i deler av den gjennomgående skogen vil kunne ha for det resterende artsmangfoldet. Høringen skal kunne belyse alle sider ved en mulig utbygging.»

Høringen vil holdes i ungdomsarenaen på Tangenten 25. februar fra 17.00 til 19.30. De som har høringsinnspill må melde disse skriftlig innen 17. februar kl.12.00. Innspillene kan være på inntil 2 A4-sider, og skal sendes til post@nesodden.kommune.no. Innspillene skal også inneholde en kort beskrivelse av innspillerens tilknytning til saken. De som har meldt inn høringsinnspill vil få muligheten til å gi en kort muntlig redegjørelse under møtet. Deretter vil kommunestyremedlemmene kunne stille konkrete oppfølgingsspørsmål. Høringen avsluttes etter dette.

 

Kjøreplan for høringen vil offentliggjøres 19. februar og sendes til dem som har kommet med innspill samt kommunestyrets medlemmer.

 

Møtet er åpent for alle og ledes av ordfører Truls Wickholm.