Kommunestyret vedtok 11. desember at det skal gjennomføres en åpen høring om Bergerskogen. «Verneverdig natur i Bergerskogen. Det gjennomføres en åpen høring med hensikt å skaffe til veie et oppdatert kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet i Bergerskogen, og hvilke konsekvenser bygging i deler av den gjennomgående skogen vil kunne ha for det resterende artsmangfoldet. Høringen skal kunne belyse alle sider ved en mulig utbygging.»

 

 

 

 

Nesodden kommune har fattet vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

Nesodden kommune inviterer til skissekonkurranse for Tangen brygge (gnr. 4 bnr. 3). Konkurransen gjelder arealene som på nåværende tidspunkt er regulert til parkeringsplass samt arealet «gamlebrygga». Konkurransen er ikke en arkitektkonkurranse og alle som ønsker kan delta.

 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 er en ny plan for kommunen. Den er forankret i kommunens planstrategi og skal rulleres hvert fjerde år.

 

Planen legges ut på høring med frist mandag 22. april 2019.

Frist for innlevering av listeforslag til kommune- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 1. april kl. 12:00. Har du spørsmål om valg eller listeforslag, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontaktinformasjon:
Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No