Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Bilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Gravemaskin
Flickr.com

Fossum Anlegg AS skal legge nytt kommunalteknisk anlegg i Nedre- og Øvre Utsiktsvei. Dette innebærer nye vann- og avløpsrør, breddeutvidelse av vei, og oppgradering av  veibelysningen. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i private løsninger for vann og avløp, etablere brannvannsforsyning og sikre fremkommelighet for nødetater.

Bakgrunn for saken:
Planarbeidet har pågått siden 2008, og har hatt som mål å gi innbyggere en tilfredsstillende vann- og avløpssituasjon, samt å bevare kulturmiljøet i området. Områdeplanen er nå endelig vedtatt. 

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 14.12.2021, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge ut forslag til detaljregulering for Håkonskastet, PlanID 20200220, vist på plankart datert 02.09.2021 og reguleringsbestemmelser datert 23.11.2021, ut til offentlig ettersyn.

Det skal etableres en ny vei i forbindelse med utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan for Tre Eker på eiendommen gnr. 1 bnr. 470 og bnr. 455 på Berger i Nesodden kommune, se vedlagte oversiktskart (PDF, 5 MB).

 

Det er i den forbindelse behov for å navnsette den nye veien, og kommunen inviterer med dette til å komme med forslag til veinavn.

 

Boligene som skal bygges i tråd med reguleringsplanen vil bli adressert til den nye veien.

 

Den nye veien vil være en avstikker fra Hilda Magnussens vei, og er markert i rødt på vedlagte kartutsnitt (PDF, 5 MB)
 

Briller og lovbok

Formannskapet vedtok onsdag 1. desember sin innstilling til kommunestyret i sak 088/21 - Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut midler for inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge 0-24 år som står i fare for å havne i utenforskap.

Les mer på Bufdir.no