Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for «Gang- og sykkelveg (GSV) langs fv. 156 mellom Tusse og Dal skole og mellom Glenne veiskille og Grøstad» i Frogn og Nesodden kommune. Se kartutsnitt.

 

 

 
 

 

 

Nesodden kommune har fattet vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

 

Nesodden kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. Det ble avholdt åpne medvirkningsmøter for kartlegging av områdene i mars 2018, og for verdivurdering av de kartlagte områdene i mars 2019. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Prosjektet legges nå ut på høring for kvalitetssikring. Lag, foreninger, innbyggere og grunneiere inviteres til å komme med innspill.

Nesodden kommune inviterer til skissekonkurranse for Tangen brygge (gnr. 4 bnr. 3). Konkurransen gjelder arealene som på nåværende tidspunkt er regulert til parkeringsplass samt arealet «gamlebrygga». Konkurransen er ikke en arkitektkonkurranse og alle som ønsker kan delta.

 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 er en ny plan for kommunen. Den er forankret i kommunens planstrategi og skal rulleres hvert fjerde år.

 

Planen legges ut på høring med frist mandag 22. april 2019.

Frist for innlevering av listeforslag til kommune- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 1. april kl. 12:00. Har du spørsmål om valg eller listeforslag, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontaktinformasjon:
Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No