Nesodden kommunestyre vedtok 28.09.2022, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, reguleringsplan for Strandlia 2, gnr/bnr 25/23.

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 20.04.2022 å legge forslag til revidert forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, Viken, sjøkart nr. 004: Oslo – Rødtangen – Drammen, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 7. desember.

Nesodden kommune legger forslag om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket - Nesodden kommune, ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Interesserte bes om å komme med sine synspunkter.

 

 

 

 

Nesodden kommune legger forslag om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Nesodden kommune ut på høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Interesserte bes om å komme med sine synspunkter.