Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 118/20 den 09.12.2020 må alle som eier næringseiendom i Nesodden kommune betale eiendomsskatt til, jf. Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.2021 å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, datert 27.01.2021 ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vann- og avløpssituasjonen i området, samt å avklare bevaringshensyn innenfor planområdet.

 

Du kan lese mer i den kartbaserte veiledningen til planforslaget under. I veiledninger kan du trykke deg gjennom lag som viser planavgrensning, arealformål, hensynssoner og SEFRAK-registrerte bygg i området.

 

 Kartbasert veiledning 

 

Reviderte saksdokumenter finner du her: 

Les plandokumentene her

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bomansvik nord, gnr/bnr 14/132 og 13/1, m.fl., i Nesodden kommune.

Nesodden kommune har revidert «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer av 1. mars 2007 nr.236 (PDF, 2 MB)». Forskriften ligger nå ute på høring, og høringsfristen er satt til 18. november. Høringsuttalelser merkes "Høringsuttalelse Forskrift for vann- og avløpsgebyrer" og sendes til post@nesodden.kommune.no.

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 02.09.2020 «Kommunal planstrategi 2019-2023» jf. pbl §10-1 (ref. 085/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042» (PlanID: 3023_KP2016) jf. pbl. § 11-16, andre ledd (ref. 19/3603-19).