Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.



I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

 

 

 

I tråd med plan – og bygningslovens §12-14, legges planforslaget for Områdeplan Bomansvik, med planID 20100155, ut på begrenset høring, med revidert plankart datert 13.06.2019 og reviderte bestemmelser datert 11.06.2019.

tangentoppen

 

I brevet datert 04.07.2019 og annonsen i AMTA den 10.07.2019 vises det til at høringsfristen er 22.09.2019. Dette er feil. Frist for innspill er 04.09.19.

 

Plan- og teknikkutvalget i Nesodden kommune vedtok den 25.06.2019, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, legge ut forslag til detaljregulering for «Tangentoppen», Plan ID 20180215, vist på plankart datert 07.06.2019 og reguleringsbestemmelser datert 07.06.2019, og illustrasjonsplan (tegning nr L01-B02) datert 09.05.2019, ut til offentlig ettersyn.

 

 

Følgende punkter ble lagt til i plan- og teknikkutvalgte den 25.06.2019:

1. Det innarbeides i reguleringsbestemmelsene at BGF samlet for alle områder (inkl. gatetun) er minst 0,8.

 

I miljøoppfølgingsplanen skal i tillegg minst følgende punkter synliggjøres:

 

2. Det skal i størst mulig grad plantes bievennlige planter, men gjerne med stort innslag av bærbusker og frukttrær

3. Byggeprosess og bygg skal ha minst tilsvarende ambisjoner som Breeam-Nor Excellent

4. Det skal foretas livssyklusanalyse av byggeprosjektet med mål om at det i størst mulig grad skal være energi- og klimanøytralt

5. Det skal vurderes om det kan lages vannsisterner for regnoppsamling eller tilsvarende systemer for vanning av grøntområdene.

6. Det skal bestrebes å ha fossilfri byggeplass.

 

 

 

parkeringsplassen_nesodden

Nesodden kommune inviterer til skissekonkurranse for Tangen brygge (gnr. 4 bnr. 3). Konkurransen gjelder arealene som på nåværende tidspunkt er regulert til parkeringsplass samt arealet «gamlebrygga». Konkurransen er ikke en arkitektkonkurranse og alle som ønsker kan delta.

Tilskuddsmidler

 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 er en ny plan for kommunen. Den er forankret i kommunens planstrategi og skal rulleres hvert fjerde år.

 

Planen legges ut på høring med frist mandag 22. april 2019.

Kunngjøring listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommune- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 1. april kl. 12:00. Har du spørsmål om valg eller listeforslag, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontaktinformasjon:
Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No

Bilde til FB

Rapporten knyttet til mulighetsstudien som har vurdert ny skolestruktur i Nesodden kommune legges nå ut på høring. Høringsperioden er satt fra 18.3.2019 til 24.4.2019, og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige politiske sluttbehandlingen Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører vurderingen av ny skolestruktur. Rapporten antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019.

 

Her kan du laste ned mulighetsstudien Ny skolestruktur Nesodden kommune (PDF, 19 MB)utført av arkitektfirmaet Common Ground på oppdrag fra Nesodden kommune, og rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden (PDF, 2 MB)

 

 

Det blir også arrangert to informasjonsmøter:

  • Torsdag 28. mars kl. 18.00 på Bakkeløkka skole, Fagerstrand
  • Tirsdag 2 april kl. 18.00 på Tangenten

 

Fant du det du lette etter?