Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

 

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 23.06.2020, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge forslag til detaljregulering for «Kapellveien 117», PlanID 20160210, vist på plankart datert 04.02.2020 med tilhørende bestemmelser datert 11.02.2020, ut til offentlig ettersyn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042» (PlanID: 3023_KP2016) jf. pbl. § 11-16, andre ledd (ref. 19/3603-19).

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok den 20.05.2020, i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, å legge forslag til den kommunale planstrategien for 2019 til 2023 ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsatt arbeid med reguleringsplan (detaljregulering) for eiendommene med gnr./bnr. 1/781, 1/670, 1/970, 1/62, 1/811, 33/23, 1/464, 1/999 og 1/373 i Nesodden kommune. Reguleringsplan «Sunnaas omregulering, boligområde» med ikrafttredelse 21.12.1988, varsles delvis opphevet dersom ny plan vedtas.

 

Nesodden kommunestyre har i møte den 27.05.2020, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt Områdeplanen for Bomansvik felt BB1 (planID 20100155 ), som vist på plankart datert 11.02.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.02.2020.

 Det skal etableres en ny vei i tråd med vedtatt reguleringsplan for Bomansvik Gnr/Bnr 14/132, 133 i Nesodden kommune, se oversiktskart med reguleringsplan (PDF, 4 MB).

 

Det er i den forbindelse behov for å navnsette den nye veien, og vi inviterer med dette innbyggerne til å komme med uttalelse til forslag til veinavn.

 

Den nye veien er vist på vedlagte kartutsnitt, hvor veien er markert i rødt fra Bomansvikveien.

 

Kommunens forslag til nytt veinavn er: Torborg Nedreaas’ vei