Informasjon om koronavirus i Nesodden kommune

Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsynI Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 1406 Fjellstrand skole- Kirkeveien.

Nesodden kommune har revidert «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer av 1. mars 2007 nr.236 (PDF, 2 MB)». Forskriften ligger nå ute på høring, og høringsfristen er satt til 18. november. Høringsuttalelser merkes "Høringsuttalelse Forskrift for vann- og avløpsgebyrer" og sendes til post@nesodden.kommune.no.

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 02.09.2020 «Kommunal planstrategi 2019-2023» jf. pbl §10-1 (ref. 085/20).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042» (PlanID: 3023_KP2016) jf. pbl. § 11-16, andre ledd (ref. 19/3603-19).

 

Nesodden kommunestyre har i møte den 27.05.2020, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt Områdeplanen for Bomansvik felt BB1 (planID 20100155 ), som vist på plankart datert 11.02.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.02.2020.

 Det skal etableres en ny vei i tråd med vedtatt reguleringsplan for Bomansvik Gnr/Bnr 14/132, 133 i Nesodden kommune, se oversiktskart med reguleringsplan (PDF, 4 MB).

 

Det er i den forbindelse behov for å navnsette den nye veien, og vi inviterer med dette innbyggerne til å komme med uttalelse til forslag til veinavn.

 

Den nye veien er vist på vedlagte kartutsnitt, hvor veien er markert i rødt fra Bomansvikveien.

 

Kommunens forslag til nytt veinavn er: Torborg Nedreaas’ vei