Serviceerklæring - Nesoddtunet helse- og omsorgssenter

Nesodden kommunen er eier av byggene A-C som omfatter Nesoddtunet helse- og omsorgssenter som rommer flere kommunale virksomheter.

Kommunen er også eier og drifter av virksomheten - Nesoddtunet sykehjem. Her kan man søke om opphold som:
* Rehabilitering
* Avlastning
* Korttid
* Langtid

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, Virksomhet sykehjem er den største leietageren. Per 31.12.2018 kan sykehjemmet tilby hele 122 sengeplasser, et tilbud som retter seg mot beboere på Nesodden og i Follo.

Målsetting

 • Gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes
 • Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
 • Vi skal yte tjenester av god kvalitet.
 

Opphold som tilbys:

1) Korttidsopphold
Kan gis til personer for en kortere periode som:

 • trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade
 • er akutt syke eller døende
 • kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet

2) Rehabiliteringsopphold kan gis til personer som:

 • er motivert og i stand til å delta aktivt i sin rehabilitering
 • har et definert mål med oppholdet

3) Avlastningsopphold kan gis til omsorgsgivere som:

 • har særlig tyngende omsorgsoppgaver i forhold til bruker for å forhindre for stor belastning av omsorgsgiver, og sikre dem nødvendig ferie / fritid.

4) Langtidsopphold kan gis til personer som:

 • har et omsorgsbehov som krever tett oppfølging av helsepersonell
  utover hva som kan tilbys i et vanlig hjem
 • er alvorlig syke og pleietrengende og har behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • er demente eller har adferds avvik som gjør det vanskelig å bo i eget hjem
 • trenger sosialt fellesskap for å opprettholde helse

 

Målgruppe

Syke og pleietrengende brukere, personer med demens / kognitiv svikt, med adferds avvik og brukere som trenger rehabilitering.

 

Kriterier / vilkår

Søker må være berettiget tjeneste (ha rett på nødvendig helsehjelp) etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Tildelingsteamet ved virksomhet for Forebyggende og behandlende tjenester for voksne, foretar en helhetsvurdering av den enkeltes behov, og er den instansen som behandler søknad om plass ved Nesoddtunet helse- og omsorgssenter.

Tjenesten tildeles uavhengig av alder ut fra en samlet vurdering av:

 • brukers situasjon og egenvurdering
 • legeopplysninger
 • pårørendes vurderinger

Endret pleie og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:

 • utskrivning til hjemmet
 • overflytning til en annen avdeling ved sykehjemmet
 • annen helseinstitusjon

 

Betaling for opphold, egenbetaling

 • Korttidsopphold

Se betalingssatser for inntil 60 døgn i kalenderåret.
Opphold ut over 60 døgn/år beregnes etter regelverket for Langtidsprisregelverket.
 

 • Langtidsopphold

Pr. 01.01.19: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8 400. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til fordelen av fribeløpet.

 

Hva dekker betalingenstjenestene

 

* NB! Egne regler ved Avlastningsopphold

Etter en individuell vurdering av pasientenes funksjonsnivå, kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Hjelp til av- og påkledning
 • Mat og hjelp ved måltidene
 • Hjelp til personlig hygiene, dusj og hårvask
 • Hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem og hudlotion ut fra sykehjemmets standard sortiment
   
 • Merking og vask av privat tøy
 • Renhold av rom
 • Undersøkelse og behandling av overlege/lege sykehjem
 • Prøvetaking
   
 • Oppredning av seng og skift av sengetøy
 • Medisiner og medisinsk forbruksmateriell som medisinsk ansvarlig
  ved institusjonen ordinerer
 • Tilpassing av hjelpemidler
 • Tannbehandling ved Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste (kun ved Langtidsopphold)
   
 • Helsetjenester som kommunen organiserer
 • Egenandel for behandling og undersøkelse som lege ordinerer (kun ved Langtidsopphold)
 • Transport ved innleggelse og utskrivelse til/fra behandling og transport til hjemmet.
  (NB! Egenandel betales selv)

Under oppholdet får man egen pasientansvarlig sykepleier og en primærkontakt på avdelingen.
Ved spørsmål om oppholdsbetaling, ta kontakt med rådgiver ved sykehjemmet.

 

Tilleggstjenester

 • Muligheter til å delta i sykehjemmets ulike aktiviteter (gratis)
 • Gratis servering fra bartralle hver fredag, organisert av frivillige fra Nesoddtunets venner.
  NB! Maks. 2 enheter vin, hetvin eller likør.
 • Frisør (betalingstjeneste)
 • Fotterapi / fotpleie (betalingstjeneste ved korttids opphold og gratis ved langtids opphold)

 

Hva forventes av deg: - At du

 • Har fylt ut og signert tilsendte skjema (orientering om egenandel) og leverer det snarest mulig
 • Selv tar ansvar for eventuelt tap av verdisaker som bringes med til avdelingen
 • Respekterer at de ansatte har taushetsplikt, og ikke kan diskutere andre pasienter
   
 • Respekterer at enkeltpersoner / ansatte ikke har lov til å motta gaver eller penger
 • Har forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom eller avdeling
 • Holder deg selv med toalettsaker
   
 • Hvis du velger å benytte andre tjenester enn de som kommunen tilbyr, selv må betale for dette
 • Selv erstatter tap av høreapparat, briller og tannproteser
 • Aldri røyker inne på sykehjemmet

 

Lovgrunnlag og klagebehandling

Helse- og omsorgsdepartementet- Vederlagsberegningen ved langtidsopphold