Serviceerklæring - Nesoddtunet bo - og servicesenter

Nesodden kommunen er eier og driver av Nesoddtunet bo - og servicesenter som er kommunens sykehjem.
Her kan man søke om korttids-, rehabiliterings- avlastnings- og langtidsopphold.

Nesoddtunet bo- og servicesenter har pr 31.12.2012 hele 122 plasser, og skal gi tilbud til beboere på Nesodden og i Follo.

Målsetting

 • Gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes
 • Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
 • Vi skal yte tjenester av god kvalitet.
 

Opphold som tilbys:

1) Korttidsopphold
Kan gis til personer for en kortere periode som:

 • trenger opptrening og /eller skal komme seg etter sykdom/skade
 • er akutt syke eller døende
 • kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet

2) Rehabiliteringsopphold kan gis til personer som:

 • er motivert og i stand til å delta aktivt i sin rehabilitering
 • har et definert mål med oppholdet

3) Avlastningsopphold kan gis til omsorgsgivere som:

 • har særlig tyngende omsorgsoppgaver i forhold til bruker for å forhindre for stor belastning av omsorgsgiver, og sikre dem nødvendig ferie / fritid.

4) Langtidsopphold kan gis til personer som:

 • har et omsorgsbehov som krever tett oppfølging av helsepersonell
  utover hva som kan tilbys i et vanlig hjem
 • er alvorlig syke og pleietrengende og har behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • er demente eller har adferds avvik som gjør det vanskelig å bo i eget hjem
 • trenger sosialt fellesskap for å opprettholde helse

 

Målgruppe

Syke og pleietrengende brukere, personer med demens / kognitiv svikt, 
med adferds avvik og brukere som trenger rehabilitering.

 

Kriterier / vilkår

Søker må være berettiget tjeneste (ha rett på nødvendig helsehjelp) etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Tildelingsteamet v/ virksomhet for Forebyggende og behandlende tjenester for voksne, foretar en helhetsvurdering av den enkeltes behov, og er den instansen som behandler søknad om plass ved Nesoddtunet bo- og servicesenter.

Tjenesten tildeles uavhengig av alder ut fra en samlet vurdering av:

 • brukers situasjon og egenvurdering
 • legeopplysninger
 • pårørendes vurderinger

Endret pleie og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:

 • utskrivning til hjemmet
 • overflytning til en annen avdeling ved sykehjemmet
 • annen helseinstitusjon

 

Betaling for opphold / egebetaling for opphold

 • Korttidsopphold

Se betalingssatser for inntil 60 døgn i kalenderåret.
Opphold ut over 60 døgn/år beregnes etter regelverket for langtidsopphold.
 

 • Langtidsopphold

Pr. 01.01.13: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 000 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

 

Hva dekker betalingen

Etter en individuell vurdering av pasientenes funksjonsnivå kan følgende
tjenester være aktuelle:

 • Hjelp til personlig hygiene, dusj og hårvask.
  Hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem og hudlotion. Institusjonen kjøper inn standard sortiment.
 • Hjelp til av- og påkledning
 • Mat og hjelp ved måltidene
 • Medisiner og medisinsk forbruksmateriell som medisinsk ansvarlig
  ved institusjonen ordinerer
 • Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (kun v/langtidsopphold)
 • Helsetjenester som kommunen organiserer.
  Egenandel for betaling og undersøkelse som legevakt ordinerer (kun v/langtidsopphold).
 • Prøvetaking
 • Merking og vask av privat tøy
 • Tilpassing av hjelpemidler
 • Renhold av rom
 • Oppredning av seng og skift av sengetøy
 • Transport ved innleggelse i langtidsopphold dekkes av folketrygden. Egenandel for transport til/fra behandling og undersøkelse som angitt over.

Under oppholdet får man egen pasientansvarlig sykepleier (primærkontakt) som vil være beboers og pårørendes kontaktperson på avdelingen.
For spørsmål rundt økonomi og egenbetaling, ta kontakt med rådgiver ved sykehjemmet.

 

Tilleggstjenester

 • Muligheter til å delta i sykehjemmets ulike aktiviteter (gratis)
 • Servering fra "Bartralle" hver fredag, organisert av frivillige fra Nesoddtunets venner (gratis). NB! Maks. 2 enheter vin, hetvin eller likør.
 • Kafeteria for pasienter og pårørende (betalingstjeneste)
 • Frisør (betalingstjeneste)
 • Fotpleier (betalingstjeneste ved korttidsopphold og gratis ved langtidsopphold)

 

Det forventes av deg at du:

 • selv tar ansvar for evt. tap av verdisaker som bringes med til avdelingen
 • respekterer at vi har taushetsplikt og ikke kan diskutere andre pasienter
 • respekterer at enkeltpersoner/ ansatte ikke kan motta gaver eller penger
 • har forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom eller avdeling
 • holder deg selv med toalettsaker
 • hvis du har ønske om å benytte egen lege/tannlege må du betale dette selv
 • selv må erstatte tap av høreapparat, briller og tannproteser

 

Lovgrunnlag og klagebehandling

Helse- og omsorgsdepartementet- Vederlagsberegningen ved langtidsopphold

Fant du det du lette etter?