Tjenestebeskrivelse Sykehjem

Formålet med tjenesten er å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

Hvem får tjenesten?

Tildelingsteamet foretar en helhetsvurdering av den enkeltes behov.
Tjenesten tildeles uavhengig av alder utefra en samlet vurdering av:

  • brukers situasjon og egenvurdering
  • opplysninger fra fastlege/sykehus.

 

Hva omfatter tjenesten?

 

Korttidsopphold

  • Avlastning/rehabilitering

 

Langtidsopphold

  • Når du trenger døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn
  • Når hjelpebehovet blir så omfattende at hjelp fra hjemmetjenestene ikke er tilstrekkelig, og alle andre aktuelle hjelpetiltak er prøvd

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.
Husk oppdatert legeerklæring.


Søknad behandles konfidensielt og det gis skriftlig tilbakemelding.

Klage

 

Serviceerklæring sykehjem

 

Lege / Tannlege

Hvis du har ønske om å benytte egen lege / tannlege må du betale dette selv.

 

Annet

  • Nesoddtunet Kafé (betalingstjeneste) er åpen for alle i tiden 10-15, alle hverdager. Kafeen holder stengt helger, høytidsdager og i fellesferien.
  • Frisør og fotpleie.

 

Pris

Fast pris for korttids opphold (inntil 60 døgn).

Det henvises til Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester-
Kapittel 1 § 1- 7.
- Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

 

Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §3-2.