Priser sykehjem - korttidsopphold, opphold på dagavdeling, langtidsopphold og fotpleie

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene.

Korttidsopphold sykehjem (avlastning, rehabilitering)

Fast døgnpris etter enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften. Korttidsopphold inntil 60 døgn i kalenderåret (kostnad - se prisliste under).
Korttidsopphold utover dette prises etter prisregelverket for langtidsopphold. Avlastningsopphold i institusjon medfører ingen betalingsplikt til kommunen.

Avbestilling av korttidsopphold

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold meldes ifra til tildelingsteamet i god tid før innleggelse.

 

 

Langtidsopphold sykehjem utover 60 døgn/år

I henhold til "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 kapittel 1 § 3, skal egenandel for langtids- og korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes ut ifra den enkeltes inntekter / fradrag. Egenbetalingen kontrollberegnes hvert år når likningen foreligger.For spørsmål om egenbetaling ta kontakt med rådgiver ved Nesoddtunet sykehjem på telefon 66 96 46 13.

 

Rundskriv I - 1/2020 om endringer av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.  (PDF, 356 kB)


Mer informasjon i sykehjemmets serviceerklæring- Betaling for opphold / egenbetaling for opphold.

 

Lover og forskrifter:

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester- § 4

Priser 2020 - Dagopphold/Dagavdeling samt korttidsopphold og langtidsopphold sykehjem
Tjeneste Pris Annen informasjon
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Dagopphold/dagavdeling kr 90,- / dag/natt
Korttidsopphold sykehjem kr 170,- / døgn Korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes etter langtidsprisregelverket
Langtidsopphold sykehjem Fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto inntekt.

 

Pris 2021 - Fotpleie/fotterapi
Pris per. behandling
kr 438,-