FACT-team - Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam

1. februar 2018 ble det etablert et oppsøkende behandlingsteam for personer med alvorlige psykiske lidelser (+/- samtidige rusproblemer) som er bosatt i Nesodden kommune.

Målet med oppfølging fra FACT-teamet er å bidra til at pasienter/brukere som er bosatt i kommunen kan leve selvstendige liv.

Oppfølgingen forutsetter at pasientene tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.

For å kunne hjelpe

For å kunne yte forsvarlig helsehjelp i FACT-teamet, er det nødvendig å innhente opplysninger fra samarbeidende helse- og sosialtjenester (f.eks. spesialisthelsetjeneste, fastlege, nav) samt å samarbeide med disse i utformingen av en helhetlig oppfølging.

 

FACT-teamet er et tverrfaglig sammensatt oppsøkende behandlingsteam som består av:

  • Psykiater
  • Sykepleiere
  • Jobbspesialist
  • Erfaringskonsulent
  • Teamet har også tilgang til psykolog og ruskonsulent etter behov.

 

Oppfølging fra FACT-teamet evalueres sammen med pasienten hver tredje måned. 

 

Målgruppen for FACT-teamet er pasienter som:

  • Har en psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet
  • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
  • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
  • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging

 

Egenhenvisning- /samtykkeskjema

Henvisning til FACT-teamet skjer via vedlagt skjema som må være signert av pasienten.

Skjemaet skal fylles ut på en pc. Det skrives ut og sendes inn per post:

Egenhenvisning-/samtykkeskjema til FACT teamet.

 

All tilgjengelig psykiatrisk bakgrunnsinformasjon (epikriser, historikk, medisinering, sosiale forhold,) skal vedlegges henvisningen/samtykkeskjemaet.
 

Hvis du ikke vil/kan fylle ut fra en pc, kan du få skrevet ut et papirskjema:
Papirskjema til FACT teamet  (PDF, 126 kB)- skrives ut og fylles ut for hånd.

 

Kontakt og postadresse

Ved spørsmål kan du kontakte oss på telefon 904 00 750.

 

Egenhenvisning- / samtykkesskjema sendes til:

Nesodden kommune, Avd. Psykisk helse voksne, FACT

Bjørnemyrveien 24

1453 Bjørnemyr