Psykisk helse og rusomsorg for voksne

Psykisk helse og rusomsorg

Pakkeforløp i psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Ambulerende team for rus og psykiatri

Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer.
Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp.

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

Mer informasjon

FACT team

1. februar 2018 ble det etablert et oppsøkende behandlingsteam for personer med alvorlige psykiske lidelser (+/- samtidige rusproblemer) som er bosatt i Nesodden kommune.

Målet med oppfølging fra FACT teamet er å bidra til at pasienter/brukere som er bosatt i kommunen kan leve selvstendige liv.

Oppfølgingen forutsetter at pasientene tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.

Mer informasjon

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 18 år (dersom inne i teamet kan det gis oppfølging til 24 år) og deres familier, hvor det er mistanke om moderat til alvorlig psykiske helseutfordringer hos den unge. Funksjonsvansker sees på flere områder av livet - sosial fungering, skole/fritid/arbeid, rus, bosituasjon, familie, rus. Den psykiske helsen og funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og lav livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Andre hjelpetiltak i kommunens tjenester for barn, unge og familier skal være prøvd ut før FACT ung er aktuelt.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en plan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan vi skal samarbeide, hvor ofte vi skal sees og hvem vi skal samarbeide med. Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes der ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, ute på tur, på biltur, på kontoret vårt i Bjørnemyrveien, offentlig kontor, på skolen etc.

FACT ung skal gjennom hele oppfølgingen skal ha tett samarbeid med skolene og andre hjelpetiltak i kommunen.
 


Hvem er vi?

Vi er et team på 5 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er psykolog, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier og teamleder/psyk.vernepleier.Hvordan komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon om oss. Kontaktperson i kommunen eller i BUP, helsesykepleier eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (PDF, 164 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding. 

Dersom du ønsker hjelp fra oss kan du/dere kan fylle ut egenhenvisningsskjema (DOCX, 96 kB)vedlagt her.


Kontaktinformasjon:
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 904 00 750, tastevalg 1: Psykisk helse, tastevalg 3: FACT ung

Henvisning sendes til:
Nesodden kommune
FACT Ung - Avdeling psykisk helse
Bjørnemyrveien 24
1453 Bjørnemyr

Vi har inntaksmøte hver onsdag. Søker vil etter dette få innkalling til et første møte med to ansatte fra FACT ung, hvor vi sammen finner ut om FACT Ung er det rette tilbudet og lager videre plan.

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

Mer informasjon

Bekkeblomveien bofellesskap for voksne

Bekkeblomveien bofellesskap i Bekkeblomveien 16, er en bolig for mennesker med psykiske lidelser.

Bofelleskapet ligger vakkert til på Flaskebekk / Nesoddtangen, omkranset av skog og natur. Boligen som ble åpnet i begynnelsen av 2007 har allerede vunnet en arkitekturkonkurranse for sin vakre utforming. Økt livskvalitet og universell utforming er resultatet.

Mer informasjon

Østråt botilbud

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette for at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.

Mer informasjon

Nesoddtangen gård - senter for psykisk helse
Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Klikk for stort bilde

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle 4 akutteam i DPS Follo.

 

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Man settes over til riktig akutteam ved tastetrykk.

 

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

 

Kontakt og oppmøtested DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser.
 

Kurstilbud

Ingen planlagte kurs. 

Psykisk helse for barn og unge - PHBU

 

Ansatte i PHBU - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bildeAnsatte i PHBU Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon