Integrering av voksne flyktninger / familier

Formål:

Formålet med tjenesten er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og etter hvert deres økonomiske selvstendighet.

 

Målgruppe:

Målgruppen er innvandrere med flyktningebakgrunn som bosettes etter avtale mellom Nesodden kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tjenesten er et tilbud fram til personen er selvhjulpen, eller i inntil fem år etter bosetting.

Hva gjør vi?

Flyktningkonsulentene hjelper til med etablering i bolig, innkjøp av møbler, nødvendig papirarbeid og praktiske gjøremål som oppstår i bosettingsfasen. Videre er råd og veiledning en obligatorisk og sentral del av dette tjenestetilbudet.

Vi kartlegger ny-bosattes utdannings- og yrkesbakgrunn, og vurderer behovet for grunnleggende kvalifisering i norsk og samfunnskunnskap. Det utarbeides også en individuell plan for dem som trenger grunnleggende kvalifisering og skal begynne med introduksjonsprogram på Introsenteret i kommunen.

Målet er at alle flyktninger, etter gjennomført introduksjonsprogram, skal komme ut i jobb eller et ordinært utdanningsløp, som gir dem en plattform for en selvstendig tilværelse i Norge.
 

Dersom du har en bolig du kunne tenke deg å leie ut, ta gjerne kontakt. 

 

Kontaktperson:

Ronald Mayora Synnes, tlf: 66 96 45 05

 

Lovhjemmel:

Lovdata:

 

Information in English

Fant du det du lette etter?