Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Integrering av enslige, mindreårige flyktninger

Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon - Klikk for stort bildeFormål:

Gi enslige, mindreårige flyktninger et omsorgstilbud i et bofelleskap som likner mest mulig på et ordinært hjem. Her skal ungdommene utvikle seg og bli rustet til å klare seg i det norske samfunnet som voksne.

 

Ungdommene er mellom 14 og 18 år ved innflytting, og kan bli boende i bofelleskapet til de er 20 år. Ettervern i regi av kommunen i egen bolig fram til 23 års alder.

 

Målgruppe:

De som betegnes som enslige mindreårige, er flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten følge av personer med foreldreansvar.  De fleste i denne kategorien er ungdom i alderen 15 - 18 år, og ca. 80% av dem er gutter.

 

 

Dersom du har en bolig du kunne tenke deg å leie ut, ta gjerne kontakt:

Nina Duong - Leder, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.
Tlf.: 40415617

 

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger - Integrering- og mangfoldsdirektoratet

 

Lovhjemmel:

Lovdata:  Lov om barneverntjenester

Hva gjør vi?

Nesodden kommune bosetter enslige, mindreårige flyktninger etter avtale med IMDi og Bufetat.  Kommunen har etablert to bofellesskap med døgnbemanning for denne målgruppen.  Boligene har plass til henholdsvis fem og sju ungdommer.

 

Bofellesskapet fungerer som et hjem for ungdommene som til enhver tid bor der og er den trygge rammen for ungdommens tilværelse i Norge. Etter bosetting søker vi å normalisere ungdommens hverdag mest mulig med et relevant skoletilbud, fritidsaktiviteter, gode rutiner og tilgjengelige voksne som veileder ungdommen i det daglige.  Alle får tilbud om opplæring på grunnskolenivå og blir oppfordret til å søke videregående skole etter bestått grunnskoleeksamen. Boligene har et stort fokus på leksehjelp og annen veiledning for å gjøre ungdommene selvhjulpne i fremtiden.

 

Boligene er organisert slik at alle har sine oppgaver med hensyn til matlaging, rengjøring, hensynstagning til hverandre samt felleskap rundt middagsbord, ferier og aktiviteter i helgene.  Bofellesskapene samarbeider med verger (for de under 18 år), med helsetjeneste, skole og andre aktuelle instanser.

 

Når ungdommene er klar for det, flytter de ut på hybel, enten alene eller sammen med en venn, og de tilbys fortsatt oppfølging av ansatte i bofelleskapene fram til de er 23 år. Utflyttede ungdommer har fortsatt en tilhørighet til boligen, slik at de når som helst er velkomne på besøk, for leksehjelp, for råd og veiledning, eller bare for å komme innom hjemme.