Integrering av innvandrere

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra til og  delta i landets fellesskap. Integreringen er avhengig av at innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer  i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk samfunnsliv.

 

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er en forutsetning for å sikre at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet.

 

I integrerings- og inkluderingspolitikken gjelder sektoransvarsprinsippet. Det vil si at hver fagsektor har ansvar for utvikling og tilpasning av eget tjenestetilbud slik at det møter behovene hos alle grupper, også innvandrerbefolkningen.

 

Nesodden kommune har ansvar for flere tjenester som er spesielt tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn.  Dette gjelder blant annet tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram, bosetting og oppfølging av flyktninger og å sikre forsvarlig kommunikasjon gjennom bruk av tolk når det er påkrevet. 

 

Tilbud til fremmedspråklige barn

For nylig bosatte, fremmedspråklige barn har kommunen mottaksklasse. I tillegg har vi behovsprøvd tilbud om særskilt opplæring i norsk, tospråklig opplæring og morsmålsopplæring.

 

Mer informasjon på IMDis hjemmesider:

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen.

 

Ansvarlig virksomhetsleder for Integrering og mangfold i Nesodden.

Integrering på Nesodden

Fant du det du lette etter?