Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Nesodden kommune er delt inn i privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, kommunefysioterapeuter for voksne og kommunefysioterapeuter for barn og unge.

 

Fysioterapeutene med kommunal driftsavtale er lokalisert på seks ulike fysikalske institutt på Nesodden. Hvis du trenger fysikalsk behandling og kan komme deg til et institutt, kan du ta direkte kontakt med de (se kontaktinformasjon nedenfor). Du trenger ikke henvisning fra lege.

 

Kommunefysioterapeutene for voksne er lokalisert på Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, og kommunefysioterapeutene for barn og unge på Tangenten. Disse tjenestene har hovedvekt på barn, funksjonshemmede som har behov for samordnede tjenester, beboere på korttidsavdeling på Nesoddtunet og til hjemmeboende eldre som har problemer med å komme seg til fysikalsk institutt.

 


Målet med tjenestene er å fremme innbyggernes helse, bedre og vedlikeholde brukerens funksjonsevne slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Kontakt

Kommunefysioterapeuter til voksne, barn og unge - Kontaktinformasjon

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale - Kontaktinformasjon

 

Vilkår

Det forutsettes at søker bor eller oppholder seg i Nesodden kommune.
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.
 

Krav til dokumentasjon

Henvisning til kommunefysioterapeuter mottas fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, habiliteringstjenesten, annet helsepersonell pårørende/foresatte, bruker selv, og personell i barnehage, skole og institusjon.
Den faglige vurderingen ligger til grunn for videre fysioterapitiltak.
 

Behandlingstid

Bruker kontaktes snarest og senest innen 2 uker

 

Pris

Pris for alle type behandlinger skal være lett tilgjengelig ved oppslag hos fysioterapeuten, og skal følge de til enhver tid fremforhandlede takster.