Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Folkehelseprofilen for Nesodden kommune

Klikk for stort bilde

Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker. Profilene blir publisert i perioden januar - mars.


Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen, jf. folkehelseloven.

 

Folkehelseprofilen for Nesodden kommune 2019

Noen trekk ved kommunens folkehelse

 

Befolkning

 • I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

   

Levekår

 • Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.

 • Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet.Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.

 

Miljø

 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

 

Skole

 • Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen. 

 • Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået. Frafall er likevel en viktig folkehelseutfordring også for mange kommuner som ligger bedre an enn landet som helhet. I Kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

 

Levevaner

 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst én gang siste 12 måneder har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset, er høyere enn i landet som helhet. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

 • Tall for alkoholomsetningen i kommunen er presentert på midtsidene og i folkehelsebarometeret. Statistikken er basert på omsetningen i dagligvarebutikker i kommunen og Vinmonopol i regionen. I kommuner med mye grensehandel kan tallene gi et skjevt bilde av alkoholforbruket. Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, turisme og tilgjengelighet til Vinmonopol, les mer om dette i Kommunehelsa statistikkbank.

 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst én gang siste 12 måneder har brukt cannabis, er høyere enn i landet som helhet. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten eller svett sjeldnere enn en gang i uken), er lavere enn i landet.(Tall hentet fra Ungdata-undersøkelsen).

 • Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være lavere enn i landet som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år).

 

Helse og sykdom

 • Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyesteutdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.

 

Se hele Folkehelsprofilen 2019 Nesodden her. 

 

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du laste opp kommune- og fylkesprofiler: Hent folkehelseprofil for kommune eller fylke