Tjenestebeskrivelse - Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitssenter (ODA)

I tråd med Nesoddens kommunes plan for kvalitetssikring er målet for elever/brukere på ODA (tidligere OAS)som følger:

 

Alle elever skal få et opplæringstilbud som gjør at de kan komme lengst mulig ut fra sine forutsetninger i faglig og sosial læring gjennom fokus på læringsstrategier og elevmedvirkning.

Dette gjøres ved å utvikle/vedlikeholde elevens/brukerens ferdigheter gjennom tilrettelagt individuell undervisning nedfelt i IOP/DOP.
(IOP- Individuell opplæringsplan
DOP- Deltagelse og opplevelsesplan.)

 

Opplæring/aktivitet kan være:

 • Lese- skrive opplæring
 • Samfunnsfag, skriftlig/muntlig norsk, praktisk regning og enkel engelsk.
 • Språkstimulering, alternativ kommunikasjon.
 • ADL- trening; trening i dagliglivets ferdigheter
 • Oppfølging av treningsopplegg utarbeidet av fysioterapeut
 • Ulike utflukter i nærmiljøet (uteskole).
 • Sansestimulering
 • Sosial trening
 • Grunnleggende data ferdigheter/bruk av data som læringsplattform.
 • Praktisk/estetiske fag: forming, musikk, drama.

Tilbudet blir individuelt tilrettelagt etter kartlegging av ferdigheter/ interesser i samarbeid med brukeren selv og andre nærpersoner. Det blir utarbeidet IOP/DOP plan.

 

Målgruppe

Mennesker med medfødte/ervervede hjerneskader, eller personer som følge av sykdom/ulykke trenger ny opplæring.

- Voksne personer med mangelfull grunnskole.
- Personer som har tatt ut sin vanlige skolerett, men som av ulike grunner trenger spesialundervisning.
- Voksne som trenger et alternativ til arbeid eller et aktivitetstilbud.   

 

 

Lovhjemmel / rettigheter

Opplæringen blir gitt etter Opplæringslovens § 4A-2: Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Voksne har rett til spesialundervisning hvis de:
- Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet til voksne.
- Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

Retten gjelder også dem som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade.

 


Hva forventer vi av deg 

 • Tar medansvar for egen læring
 • Bidrar aktivt til et positivt skolemiljø
 • Følger opp avtaler og gir beskjed ved fravær.


Søknadsskjema

Skjemaet må skrives ut og sendes ODA.
PDF- Spesial undervisning og aktiviteter (PDF, 147 kB)
WORD- Spesial undervisning og aktiviteter (DOC, 97 kB)
 

Søknadsfrist

1. mars
 

Nye søkere sender skriftlig søknad til:

Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)
Hellvikskogsvei 22, 1450 Nesoddtangen

 

Besøksadresse/telefon/åpningstider:

Adresse: Hellvikskogsvei 22, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 62 24/ 66 91 62 25
Åpningstider: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.30.

 

Søknadsbehandling

Etter at søknad eller henvendelse mottas, kontakter vi søker. Nødvendig informasjon for behandling av søknaden innhentes etter samtykke fra søker. Det gjøres en helhetlig vurdering av søkers helse- og livssituasjon i forhold til vurdering av riktig tjeneste. Opplysningene vurderes i forhold til lov og retningslinjer når vedtak fattes.
 

Klagemulighet

Vedtaket eller deler av vedtaket kan påklages. Klagen framsettes søknadsinstans som kan bistå med råd og veiledning. Klagen framlegges deretter det kommunal klageorganet. Dersom vedtaket opprettholdes i det kommunale klageorganet, oversendes klagen Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

For nærmere opplysninger, eller for hjelp til å framsette klagen, kan søknadsinstans kontaktes.

Fant du det du lette etter?