Serviceerklæring for Bergertoppen

Målsetting

Hovedhensikten med avlastningstjenesten er:

 • Tjenesten skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.
 • Tjenesten skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi mulighet til å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter.
 • Tjenesten skal bidra til å gi trygghet og kontinuitet.


Tjenesten omfatter

Avlastning til pårørende: Omfanget kan variere ut ifra familiens behov. Det kan variere fra enkeltdøgn til flere døgn i måneden, samt ferieavlastning og kriseavlastning.

 

Et avlastningsdøgn i Nesodden kommune varer fra kl. 15.00 ankomstdagen, til kl. 15.00 neste dag.

 

Avlastningsdøgn som ikke benyttes kan ikke spares opp. Hvis et barn /ungdom er forhindret fra å bruke et eller flere avlastningsdøgn, kan ikke dette tas ut ved en senere anledning.

 

Avlastningen holder stengt fra julaften kl. 12.00 til kl. 15.00 første juledag.

 

Ferieavlastning er en eller to uker, og skal avvikles med minst en uke sammenhengende avlastning. Måneden ferieavlastning benyttes, utgår ordinær avlastning. 

 

Vedtak om ferieavlastning må søkes til Tildelingsteamet, Nesodden kommune. Tidsrommet for ferieavlastning søkes til avdelingsleder før 1. mars. Dette for å sikre forsvarlig bemanning.
 

Ved fornyelse av vedtak om avlastning, sendes søknad til Tildelingsteamet 1-2 måneder før gjeldende vedtak løper ut. Utløpsdato for vedtak står i følgebrev samt i vedtaket.

 

Tildelte døgn utarbeides/organiseres og fordeles av leder på tjenestestedet.

 
Kriterier / vilkår

 • Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, både frivillige omsorgsytere og foreldre med omsorgsplikt.
 • Omsorgsarbeidet skal være vesentlig tyngre enn normalt, og foregå over lang tid.


Søknaden avgjøres av Tildelingsteamet etter kartlegging av behovet for tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2.


Hvordan få tjenesten

Du søker på den aktuelle tjenesten ved bruk av søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen.

Til Søknadsskjema
 


Klagebehandling


 

Hva kan du forvente av oss

 • At tjenesten ytes slik vedtaket fastsetter ut ifra den enkeltes behov og i samarbeid med pårørende.
 • At tjenestene ytes med respekt for hvert enkelt barns/ungdommens egenart.
 • At barnet/ungdommen får eget rom, nødvendig individuell hjelp og veiledning i daglige gjøremål.
 • Vi tilrettelegger for spesialkost, dietter eller sondemat ut i fra hvert enkelt behov.
 • Dersom barn/ungdom blir syk under et avlastningsopphold, har personalet ansvar for forsvarlig stell og pleie, samt informere foreldrene.
 • Vi har taushetsplikt og diskuterer ikke brukere med andre pårørende/barn.
 • Tilbud om tilpassede aktiviteter ute og inne.
 • Samvær, sosial kontakt og fellesskap.
 • Det utarbeides beredskapsplan i samarbeid med pårørende for barn/ungdommer som benytter avlastningstilbud.
 • Brukermedvirkning og rett til selvbestemmelse blir respektert.
 • Barn/ungdom med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan etter kartlegging av egne ønsker og behov.
 • Brukere av avlastning har krav på å få utarbeidet tiltaksplan.
 • Det blir opprettet et primærteam med tjenesteansvarlig.Hva forventer vi av deg

Dette forventer vi av deg som pårørende:

 • Gi beskjed til Tildelingsteamet dersom behovet endrer seg/opphører.
 • Søker på nytt i god tid før vedtaket utløper, dersom du fortsatt har behov for avlastning.
 • Gir beskjed til avlaster/Bergertoppen når du ikke skal benytte tilbudet.
 • Gir informasjon om barnets/ungdommens behov.
 • Sørger for at kontaktinfo til enhver tid er oppdatert.
 • Sørger for at det medbringes hensiktsmessige klær, utstyr og hjelpemidler.
 • Medbringer nødvendige legemidler, inkludert dokumentasjon fra lege.
 • Sørger for følge til fastlege, spesialistlege og tannlege, og transport i forbindelse med dette.
 • Medbringer ledsagerbevis.

.