Priser for helse- og omsorgstjenester

Hjemmetjenester/betalingstjenester

Praktisk bistand (hjemmehjelp) og trygghetsalarm 
 

Dagopphold

Dagavdeling 

 

Sykehjem

Korttids- og langtidsopphold (fotterapi)

 

Hjemmesykepleie

Det tas ikke betaling for brukere som kun mottar hjemmesykepleie

For tjenestemottakere med inntekter i størrelsen 1-2 G:

Betaling for en eller flere av de hjemmebaserte tjenestene: Praktisk bistand/ hjemmehjelp- inkludert tøyvask og vaktmestertjenester, trygghetsalarm, skal ikke overskride 205 kr. jfr. Kapittel 2 i Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon § 10 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

Tjenestemottakere med inntil 1G har betalingsfritak for samtlige tjenester.

Grunnbeløpet i folketrygden

 

Lov og forskrifter:

Forskrift for egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon§ 3-7.