Omsorgstjenester

Målet med tjenestene som ligger innenfor omsorg er at alle som bor i Nesodden kommune skal få nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg når det oppstår behov for det.

Tildelingsteamet

Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg.

Tjenesten tildeles etter en faglig,skjønnsmessig og individuell vurdering. Tildelingskontoret har taushetsplikt og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

Mer informasjon

Koordinerende enhet

Puslebiter

Funksjonen som koordinerende enhet er i Nesodden lagt til Tildelingsteamet.

 

De ansatte i Tildelingsteamet har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen. Koordinerende enhet er kontaktpunkt både for enkeltpersoner og interne/eksterne samarbeidspartnere. Enheten koordinerer tjenester på tvers av virksomheter, avdelinger og tjenester.

Mer informasjon

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til søkere som har et akutt behov for hjelp eller som har en kronisk sykdom som medfører behov for sykepleie i eget hjem. Eks. sårbehandling, smertebehandling, medikamentell behandling med mer.

Mer informasjon

Praktisk bistand i hjemmet - Hjemmehjelp

Kommunen kan yte praktisk bistand/hjelp til vask av hus, sengeskift og noen andre praktiske gjøremål. 

Hensikten med alle hjemmetjenestens tilbud er å bidra til at brukerne kan opprettholde en tilnærmet normal livssituasjon i eget hjem. Brukers dagligliv er sentrum for alle tiltak som iverksettes.

Mer informasjon

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles søkere som har en sykdom/ funksjonshemming der fare for fall eller øyeblikkelig hjelp er tilstede. Det må installeres en digilås inn til hjemmet der hvor det installeres en trygghetsalarm. 

Søkere over 80 år trenger ikke å begrunne ytterligere behov for trygghetsalarm.

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som gir beskjed videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.

Lovhjemmel

Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem.

 

Tjenestebeskrivelse

Trygghetsalarm

Priser 2019 - Trygghetsalarm
Inntekt Pris
Inntil 1G fri
1G- 2G kr 210,- per måned
2G og høyere kr 305,- per måned

 

 

Individuell plan

Individuell plan gis til søkere (uansett alder) som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Søkeren bør ha to eller flere tjenester fra offentlig hjelpeapparat som kan sees i sammenheng.

Mer informasjon

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Mer informasjon

Rehabiliteringsteamet
Søknadsskjema

Søknadsskjema benyttes til søknad om tjenester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven.

Mer informasjon og skjema 


Søknad/klage

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam. Trenger du hjelp, kan du kontakte våre konsulenter alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd.
Tlf.: 66 964677.

 

Omsorg - lavterskeltjeneste

Demenskoordinator

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom? - Kontakt vår demenskoordinator.

Kreft team / Palliativt team- lindrende behandling

Palliasjon er en aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlige syke og døende pasienter og deres pårørende. Kommunens palliative team skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og deres familier. Ta kontakt med kreft teamet for hjelp.
 

Lovdata:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Offentlige linker