Kommunal bolig

Felles søknadsskjema for kommunal bolig: 
Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 57 kB)

Nesodden kommune har følgende boligtyper


Alders- og trygdebolig

Her har kommunen to typer; enten leiebolig eller innskuddsbolig. Boligene ligger i forskjellige borettslag rundt om på Nesodden, hvor kommunen har tildelingsrett. Eldre og funksjonshemmede/uføre kan søke bolig når egen bolig er uegnet og man av forskjellige grunner ikke klarer å skaffe seg egnet bolig selv.

 

Omsorgsbolig/psykiatribolig 

Dette er lettstelte og spesielt tilrettelagte boliger. Boligene kjennetegnes ved at alt er på en flate, ekstra dørbredder, ingen dørterskler, tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Alders/trygde/omsorg/psykiatriboligene (totalt 245) blir tildelt i egne samarbeidsmøter mellom Helse og omsorg v/Tildelingsteamet og Boligseksjonen.

 

Ungdomsbolig

Bolig for ungdom i etablererfasen. Du må være mellom 18 og 34 år, kunne dokumentere inntekt (arbeid eller studielån) som tilsier at du er selvhjulpen. I tillegg må du opprette en BSU-konto hvor du sparer minimum kr 400 pr måned.

Ungdomsboligene (totalt 12 stk) blir tildelt av Boligseksjonen. 

 

Gjennomgangsbolig for vanskeligstilte

Boliger til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og midlertidig husvære til personer som står uten bolig i en akuttsituasjon (eks hospits etc).

Gjennomgangsboligene (totalt 68 stk) blir tildelt av Sosialavdelingen/NAV. Ved akutt behov for midlertidig bolig: Henvendelse til Sosialkontoret/NAV. 

 

Mer informasjon og hjelp

Skal du søke om kommunal bolig, ta kontakt tildelingsteamet på telefon 66 96 46 77.

Bor du allerede i kommunal bolig og har spørsmål om ditt leieforhold, ta kontakt med boligkontoret på telefon: 40 40 22 08.