Integrering av flyktninger og innvandrere

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra til og  delta i landets fellesskap. Integreringen er avhengig av at innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer  i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk samfunnsliv.

 

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er en forutsetning for å sikre at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet.

 

I integrerings- og inkluderingspolitikken gjelder sektoransvarsprinsippet. Det vil si at hver fagsektor har ansvar for utvikling og tilpasning av eget tjenestetilbud slik at det møter behovene hos alle grupper, også innvandrerbefolkningen.

 

Nesodden kommune har ansvar for flere tjenester som er spesielt tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn.  Dette gjelder blant annet tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram, bosetting og oppfølging av flyktninger og å sikre forsvarlig kommunikasjon gjennom bruk av tolk når det er påkrevet. 

 

Tilbud til fremmedspråklige barn

For nylig bosatte, fremmedspråklige barn har kommunen mottaksklasse. I tillegg har vi behovsprøvd tilbud om særskilt opplæring i norsk, tospråklig opplæring og morsmålsopplæring.

 

Mer informasjon på IMDis hjemmesider:

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen.

 

Ansvarlig virksomhetsleder for Integrering og mangfold: Ingunn Frantzen tlf: 400 38 098 

Integrering på Nesodden

Skole/opplæring for voksne innvandrere
Integrering av voksne flyktninger / familier

Formål:

Formålet med tjenesten er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og etter hvert deres økonomiske selvstendighet.

 

Målgruppe:

Målgruppen er innvandrere med flyktningebakgrunn som bosettes etter avtale mellom Nesodden kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tjenesten er et tilbud fram til personen er selvhjulpen, eller i inntil fem år etter bosetting.

Hva gjør vi?

Flyktningkonsulentene hjelper til med etablering i bolig, innkjøp av møbler, nødvendig papirarbeid og praktiske gjøremål som oppstår i bosettingsfasen. Videre er råd og veiledning en obligatorisk og sentral del av dette tjenestetilbudet.

Vi kartlegger ny-bosattes utdannings- og yrkesbakgrunn, og vurderer behovet for grunnleggende kvalifisering i norsk og samfunnskunnskap. Det utarbeides også en individuell plan for dem som trenger grunnleggende kvalifisering og skal begynne med introduksjonsprogram på Introsenteret i kommunen.

Målet er at alle flyktninger, etter gjennomført introduksjonsprogram, skal komme ut i jobb eller et ordinært utdanningsløp, som gir dem en plattform for en selvstendig tilværelse i Norge.
 

Dersom du har en bolig du kunne tenke deg å leie ut, ta gjerne kontakt. 

 

Kontaktperson:

Ingunn Frantzen tlf: 400 38 098

 

Lovhjemmel:

Lovdata:

 

Information in English

Integrering av enslige, mindreårige flyktninger

har som formål og gi enslige, mindreårige flyktninger et omsorgstilbud i et bofelleskap som likner mest mulig på et ordinært hjem. Her skal ungdommene utvikle seg og bli rustet til å klare seg i det norske samfunnet som voksne.

Ungdommene er mellom 14 og 18 år ved innflytting, og kan bli boende i bofelleskapet til de er 20 år. Ettervern i regi av kommunen i egen bolig fram til 23 års alder.

Mer informasjon

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Rett og plikt til norskopplæring

Noen innvandrere  har rett og/eller plikt til norskopplæring. De fleste av disse får gratis kurstilbud.  Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge norskopplæringen.


Ordningen gjelder personer mellom 16 og 55 år. Personer i alderen 55 - 67 år har rett til opplæring hvis de ønsker det, men de har ingen plikt.

Ikke alle innvandrere har denne retten/plikten.

Introsenteret gir informasjon om rettighetene og pliktene som gjelder for den enkelte. 

Les mer på Imdis hjemmeside

Her er et utdrag av reglene:
 

Følgende grupper har rett og plikt til gratis norskopplæring

  • Personer som har oppholdstillatelse som flyktning
  • Personer som er familiegjenforente med norske eller nordiske borgere, eller med personer som har permanent oppholdstillatelse

 

Følgende grupper har plikt til norskopplæring, men de må betale for opplæringen

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA-/EØS-området.
  • Familiegjenforente med denne gruppen
     

Følgende grupper har hverken rett eller plikt til gratis opplæring. De må betale for undervisningen.

  • Midlertidig oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv)
  • Opphold etter EØS/EFTA-regelverket
  • Nordiske borgere
  • Norske borger

 

Fritak fra plikt til opplæring


Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring i norsk  hvis du kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, eller hvis særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det.
 
Søknad om fritak (PDF, 115 kB)   Fyll ut skjemaet. Du må printe det ut og sende det til Introsenteret.
 

Full lovtekst

Denne teksten er tilpasset, og en del detaljer er utelatt. Se her for det fullstendige lovverket

Mottaksklasse barn/unge

Nesoddtangen skole - mottaksklassen

 
Mottaksklassen er en klasse på Nesoddtangen skole. Elevene som går i denne klassen er nye i Norge. De kommer fra hele Nesodden og tilhører forskjellige skoler. Elevene skal få en intensiv innføring i norsk språk og kultur i løpet av de 10 månedene de går i mottaksklassen. Etter dette skal de inn i en vanlig klasse på sitt eget alderstrinn, på sin egen skole.

 

Mottakselevenes alder er i hovedsak 7 -12 år. Ungdomsskoleelever har også mulighet til å få plass i klassen.   

 

Noe av tanken bak mottaksklasse er at elevene skal lære språket i en naturlig sammenheng. Det legges da vekt på at man GJØR og SER det man skal lære om. Så bygges språket som ringer i vannet, litt etter litt.