Logopedtilbud til voksne

Logopedens arbeidsområder:

  • Afasi: Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade.
  • Dysfagi: Spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg.
  • Dysartri: Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord eller setninger.
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale).
  • Stemmevansker: Funksjonsforstyrrelse i stemmeapparatet hvor typiske følger er vedvarende heshet, bortfall av eller svak/sviktende stemme.

Logopeden kan gi:

  • Kartlegging/vurdering
  • Opplæring/veiledning
  • Veiledning av nærpersoner
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Kommunikasjonshjelpemidler

Saksgang ved behov for logoped:

 

Ta kontakt med logoped for å høre om saksgang vedrørende henvisning:

 

 

Logopedtilbud til barn