Kommuneoverlegen

Kommuneoverlege i Nesodden kommune er Liv Hagen.

Epost: liv.bt.hagen@nesodden.kommune.no 

Kommuneoverlegen er kommunenes medisinsk faglige rådgiver i helsespørsmål.

 

Ansvarsområder

Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap, skaderegisteret og samhandling. Som samfunnsmedisinske oppgaver inngår:

  • Helseovervåking
  • Medisinskfaglig rådgiving overfor administrasjon og politikere
  • Forebyggende arbeid
  • Helseopplysning
  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Helsemessig beredskap
  • Kvalitetssikringsarbeid
  • Sosialmedisinsk arbeid
  • Folkehelse

Samfunnsmedisinske oppgaver kan deles i 5:
 

1) Smittevern.

(Smittevernlovens § 7-2)
Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.

Smittevernplan (PDF, 236 kB) i Nesodden kommune.

 

2) Miljørettet helsevern (MHV).

(Folkehelseloven § 2-2,§4-10,§9)

Miljørettet helsevern – Enebakk, Frogn og Nesodden.

 

3) Medisinskfaglig rådgivning

Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til rådmann ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.

 

4) Helsemessig og sosial beredskap.

(Lov om helsemessig og sosial beredskap)

Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.

 

5) Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven (§ 3-1)

Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommende nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.