Boliger med bistand/bemanning

Nesodden kommune har 4 boliger som innehar egne leiligheter som samlet tilbyr heldøgnstjenester til tjenestemottakere med ulike bistandsbehov.

Boligen eies/leies av den enkelte tjenestemottaker. Det er ulike innskudd og leieutgifter i de ulike boligene.

Bergertoppen tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse Bolig med bistand

Bergertoppen

Bergertoppen gir avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tilbudet gis for at familiene skal få tilstrekkelig hvile, ferie og fritid. Tjenesten kan ytes på Bergertoppen eller som privat avlastning.

 

Bergertoppen: Er først og fremst et hjem utenfor hjemmet. Det vil si at vi ønsker å fremstå som et hjem og fokuset er at barna/ungdommen skal oppleve sine dager på Bergertoppen som hjemmekoselige.

 

Privat avlastning: Er avlastning som gis i privat hjem.

 

Kontakt

Avdelingsleder: Irena.Stjepanovic@nesodden.kommune.no

Telefon: 66 96 62 00 / 454 90 677

Adresse: Bergtunveien 2, 1459 Nesoddtangen

 

Avdelingen:

Telefon: 66 96 62 01 / 908 10 349
 


Mer informasjon

Hjertebakken

Hjertebakken er et privat borettslag, for personer med nedsatt funksjonsevne.


Hjertebakken består av åtte leiligheter som eies av hver enkelt beboer.

 

Brukermedvirkning og selvbestemmelse over eget liv står sterkt i fokus.

Hjertetoppen kulturkafé

Tjenestebeskrivelse

 

Kontakt / adresse

Telefon
Avdelingsleder 404 38 605 Gry Tjernshaugen Gjefle
Avdeling 66 96 62 13  
  909 56 913 / 488 91 967  

Adresse: Skokleheia 1, 1452 Nesoddtangen.

 

 

 

Lover og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- Lovdata

 

Søknad

Gå til informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageadgang .

 

 

Håkontoppen

Håkontoppen borettslag

Håkontoppen inneholder 15 leiligheter for voksne beboere med varierende bistandsbehov.

 

Håkontoppen er et privat borettslag hvor beboerne eier sine leiligheter.
 

Brukermedvirkning og selvbestemmelse over eget liv står sterkt i fokus.
 

 

Tjenestebeskrivelse

 

 

Kontakt / adresse

 

Telefon
Avdelingsleder 66 96 46 90 / 404 38 605 Gry Tjernshaugen Gjefle
Avdeling 66 96 46 91 / 92  
  915 23 011  

 

 


Adresse: Håkonskastet 4, 1453 Bjørnemyr.
 

Lover og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- Lovdata

 

 

 

Skoklefallåsen

Tilrettelagt for en sansehage.jpgSkoklefallåsen (SODA) er moderne og funksjonelle bygg tilrettelagt for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Kontakt

Avdelingsleder: Laila.Iren.Pettersen@nesodden.kommune.no

Telefon: 66 96 62 23

Adresse: Hellvikskogvei 22, 1450 Nesoddtangen

 

Telefon omsorgsbolig: 66 96 62 20/22
Telefon ODA: 66 96 62 25 og 66 96 62 24 (kontor)

 

 

Skoklefallåsen omsorgsboliger

Bygget består av 8 leiligheter fordelt på to etasjer og med en administrasjonsdel i første etasje. 

Leilighetene er tilrettelagt for personer med omfattende bistandsbehov.

 

Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)

Dagsenteret: Er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid i bedrift).

 

Etter-skole-tilbud (EST): Er en tjeneste for hjemmeboende tjenestemottakere, som ikke mottar praktisk bistand i kommunal bolig og/eller har yrkesaktive foreldre.

 

Opplæring: Det gis tilbud om voksenopplæring etter Opplæringsloven §4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område (PPT foretar sakkyndig vurdering som grunnlag for dette tilbudet).

 

Støttekontakttjenesten: Er en kommunal tjeneste for personer som trenger bistand til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenestene tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

.

 

 

 

Til mer informasjon om aktivitetssenteret på egen side.

 

Kart

 

 

 

Ødegårdveien

Ødegaardveien 1. Foto Mette M. Bratlie

Ødegårdveien er en strukturert arbeidsplass, hvor det jobbes målrettet etter atferdsanalytiske prinsipper. 
Ødegårdveien har en stabil og dyktig personalgruppe, og et godt arbeidsmiljø.

 

Boligen er heldøgnsbemannet.

 

Tjenestebeskrivelse


 

Kontakt / adresse

 
Telefon
Avdelingsleder 66 96 62 00 / mobil 454 90 677 Irena Stepanovic
Avdeling 474 88 807  

Adresse: Ødegårdsveien 1, 1454 Fagerstrand.
 

 

 

Lover og retningslinjer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- 
 

 

 

Opplæring-, dag-, og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)

- til voksne med ulike funksjonshemninger som har behov for spesiell og tilrettelagt aktivitet.

- til voksne med funksjonshemninger som har behov for et tilbud, alternativ til arbeid, med trivsel og meningsfylt innhold.

Mer informasjon

Remontér AS - Vekst- og attføringsbedrift

Remontér AS er en kommunalt eid vekst- og attføringsbedrift som i samarbeid med NAV og Nesodden kommune driver ulike tiltak. Bedriften sysselsetter mennesker som trenger en trygg og tilrettelagt arbeidsplass på permanent basis eller variert arbeidstrening i en kortere periode for å finne veien tilbake til det ordinære arbeidslivet.

Mer informasjon

Søknad

For å få en tjeneste må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageinformasjon.