Tjenestebeskrivelse: Dagopphold for voksne/eldre

Formål

Dagopphold er et omsorgstilbud til eldre hjemmeboende personer som trenger et aktivitetstilbud og et sosialt samvær med andre, og skal bidra til at brukeren kan fortsette å bo hjemme.

Hvem får tjenesten

Søker blir vurdert ut fra sin hjemmesituasjon.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Ved behov vil det være samarbeid med:
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Psykisk helsearbeid.

 

Hva omfatter tjenesten

Tjenesten omfatter transport til og fra Vestkanten omsorgsbolig på Bjørnemyr, matservering og aktivisering.

 

Hvordan få tjenesten/sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.
Søknaden blir behandlet konfidensielt i inntaksteamet.

 

Hva forventer vi av deg/betingelser for å få tjenesten

Du må være ferdig påkledd når vi henter deg.
Hvis du ikke selv kan åpne døren må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
Du må sørge for at tilkomsten til huset er tilgjengelig.
Om vinteren må snø være ryddet og veien være strødd.

 

Pris

Priser  dagopphold.

Betalingstjenester/pleie- og omsorgstjenester

 

Lovhjemmel

Tjenesten er ikke lovhjemlet, men gis som et velferdstilbud i kommunen.

Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)