Avlastning og støtte

Tjenestene for avlastning er rettet mot omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten.

Avlastning funksjonshemmede barn og unge

Tjenesten gis til pårørende/familier med barn/ungdom som har særlig tyngende omsorgsbehov. Bolig: Bergertoppen bo- og avlastning. 

Mer informasjon

Avlastning utenfor institusjon (privat)

Gis til pårørende/familier med barn/ungdom som har særlig tyngende omsorgsbehov.

Korttidsopphold sykehjem

- (avlastning, rehabilitering)

Mer informasjon
 

Dagavdeling

For hjemmeboende som har nedsatt evne til egenomsorg.

Mer informasjon

Dag- og aktivitetssenter for demente/kognitiv svikt

Dag- og aktivitetssenteret er et tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbud for hjemmeboende mennesker med demenssykdommer/kognitiv svikt.

Mer informasjon

Dagsenter for psykisk helse/aktivitetssenter - Nesoddtangen gård

Aktivitetssentret kan benyttes av deg som har en psykisk lidelse eller annet som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen.
Bruker kan selv ta kontakt med dagsentret.

Mer informasjon

Støttekontakt for barn, unge og voksne
Bli støttekontakt
Brukerstyrt personlig assistanse

Formålet med tjenesten er en alternativ organisering for personer med behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Brukeren har rollen som arbeidsleder og har ansvar for organisering og innhold i tjenesten.

Mer informasjon

TT-kjøring - transportordning for funksjonshemmede

Endel funksjonshemmede kan ikke bruke offentlige kommunikasjonsmidler. For at denne gruppen skal ha et transporttilbud, kan de få støtte til transporttjenester/TT-kort. Støtten gjelder fritidsreiser.

 

Hvordan søker jeg om TT-kort?

Spørsmål?

Spørsmål om saksbehandling ol. kan rettes til Akershus fylkeskommune, v/ transportenheten. For ytterligere opplysninger om ordningen, se www.akershus.no.

 

Akershus fylkeskommune
Transportenheten
Pb 1200 Sentrum
0107 Oslo

E-post: postmottak@akershus-fk.no

Tlf. 22 05 50 70

Tlf. sentralbord 22 05 50 00

 

Ledsagserbevis

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av den funksjonshemmedes bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede må være registrert i folkeregisteret i den kommunen søknaden innvilges.

Mer informasjon

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klagemulighet.