Priser sykehjem - korttidsopphold, opphold på dagavdeling, langtidsopphold og fotpleie

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene.

Korttidsopphold sykehjem (avlastning, rehabilitering)

Fast døgnpris etter enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften. Korttidsopphold inntil 60 døgn i kalenderåret (kostnad - se prisliste under)
prises etter prisregelverket for langtidsopphold. Avlastningsopphold i institusjon medfører ingen betalingsplikt til kommunen.


Avbestilling av opphold

Avbestilling av innvilgede og avtalte opphold meldes ifra til tildelingsteamet i god tid før innleggelse.

 

Langtidsopphold sykehjem og korttidsopphold utover 60 døgn/år

I henhold til "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 kapittel 1 § 3, skal egenandel for langtids- og korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes ut ifra den enkeltes inntekter / fradrag. Egenbetalingen kontrollberegnes hvert år når likningen foreligger.

For spørsmål om egenbetaling ta kontakt med rådgiver ved Nesoddtunet sykehjem på telefon 477 84 816. Mer informasjon i sykehjemmets serviceerklæring- Betaling for opphold / egenbetaling for opphold.

 

Lover og forskrifter:

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester- § 4

Priser 2022 - Dagopphold/Dagavdeling samt korttidsopphold og langtidsopphold sykehjem

Priser 2022 - Dagopphold/Dagavdeling samt korttidsopphold og langtidsopphold sykehjem
Tjeneste Pris Annen informasjon
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Dagopphold/dagavdeling kr 100,- / dag/natt
Korttidsopphold sykehjem kr 180,- / døgn Korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes etter langtidsprisregelverket
Langtidsopphold sykehjem Fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto inntekt.
Betaling for korttidsopphold på sykehjemmet, samt opphold på dagavdelingen følger til enhver tid de gjeldene statlige satser.

 

Pris 2022 - Fotterapi

Pris 2022 - Fotterapi
Fotterapi
Tjenesten tilbys kun langtids beboere og er inkludert i oppholdsbetalingen.