Tjenestebeskrivelse Omsorgslønn

Formål

Formålet med tjenesten er å gi lønn til personer som bor i kommunen og har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hvem får tjenesten

Det foretas en individuell vurdering hvor det tas utgangspunkt i:

  • Brukerens situasjon og omsorgsbehov, som funksjonshemming og kronisk sykdom.
  • Om omsorgsbehovet er av langvarig karakter.

Det legges vekt på følgende:

  • Om pårørende har hovedansvaret for omsorgen.
  • Omsorgslønn fastsettes ut fra hvilken annen hjelp kommunen kan yte, som kan erstatte eller supplere omsorgslønn.
  • Hvilke andre økonomiske støtteordninger brukeren mottar.
    Det må være søkt om Hjelpestønad.

 

Tilleggstjenester / beslektede tjenester

 

Hjelpestønad

Grunnstønad

 

Hva omfatter tjenesten

Omsorgslønn er et økonomisk bidrag til den som yter pleie til nære pårørende eller andre. Kommunen kan tilby annen hjelp når dette anses som det beste for den omsorgstrengende, eller når det innebærer bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Omsorgslønn opphører omgående og uten forutgående oppsigelse når behovet for omsorg opphører.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Søker plikter å opplyse om annen hjelp eller ytelser som mottas.
Søker plikter å opplyse om endringer i brukerens eller hjelperens situasjon og om flytting.

 

Pris

Den som mottar omsorgslønn plasseres direkte i lønnsgruppe 1. Stillingsstørrelsen fastsettes av tildelingsteamet for omsorgslønn.
Omsorgslønn gir ikke rett til pensjonspoeng, feriepenger eller sykepenger.

 

Lovhjemmel:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) ny lov fra 01.01.12

Offentlige linker:

 

Kontakt

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.