Tjenestebeskrivelse Individuell plan

Formålet med tjenesten

Individuell plan skal bidra til at brukere, uansett alder, med behov for langvarige og koordinerte tjenester, får en helhetlig og individuelt tilpasset plan. Individuell plan skal samordne allerede igangsatte tjenester fra det offentlige tjenesteapparatet. Den skal gi brukeren større forutsigbarhet og avklare ansvarsforhold.

Hvem får tjenesten

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over år, ofte livslangt.
Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester og at disse må sees i sammenheng.

 

Hva omfatter tjenesten

At det opprettes en kontaktperson som skal være bindeleddet mellom bruker, tjenesteapparatet og ansvarsgruppen. Sikre samhandling mellom tjenesteytere/ avdelinger innen kommunen eller på tvers av forvaltningsnivåer. Kartlegge brukerens ressurser, behov og mål for tjenester på ulike områder.

Individuell plan gir i seg selv ikke brukeren større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester. Planen skal bidra til et mer sammenhengende tjenestetilbud og være en avtale mellom bruker og tjenesteapparatet.


Tilleggstjenester/beslektede tjenester

Individuell plan er en overordnet plan. Individuell opplæringsplan og andre tiltaksplaner er en del av planen.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Søknadsskjemaet distribueres av Tildelingsteamet
Den instansen brukeren henvender seg til skal sørge for at brukeren får hjelp til å komme i gang med prosessen.


Søknadsskjema

 

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva vi forventer av deg / betingelser for å få tjenesten

Brukeren må selv ønske slik plan og allerede ha to eller flere tjenester fra det offentlig hjelpeapparat. Det må være behov for samordning av tjenestene.
For å gjennomføre planarbeidet må det foreligge informert samtykke fra og deltagelse i planarbeidet fra brukeren selv, eventuelt pårørende /hjelpeverge.

 

Pris

Tjenesten er gratis.

 

Lovhjemmel

Lovdata: Pasientrettigheter § 2-5.
Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - § 7-1. Individuell plan
Lovdata: Lov om psykisk helsevern §4-1 

 

Eksterne linker

Individuell plan - Helsedirektoratet

Gjør det så enkelt som mulig - tipshefte om individuell plan- Helsedirektoratet

Jeg har en plan - Helsedirektoratet

mestring.no