Tjenestebeskrivelse Hjemmesykepleie

Formål

Hjemmesykepleiens formål er å gi hjemmeboende personer nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.

 

 

Hvem får tjenesten

Alle som bor og/eller oppholder seg i Nesodden kommune som p.g.a akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming har behov for nødvendig helsehjelp i form av sykepleie. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov.


Tilleggstjenester / beslektede tjenester

Tannhelsetjeneste:
Brukere som har hatt hjemmesykepleien i mer enn 3 måneder har rett til nødvendig tannlegebehandling hos Fylkestannlegekontoret.
 


Brukere som er tilknyttet alarmsentralen får assistanse av hjemmesykepleien ved utrykning.
Ved behov vil det være samarbeid med:
Fastlegen.
Sykehus.
Hjemmehjelp.
Helsetjenester.
Psykisk helsearbeid.
Fysio- og ergoterapitjeneste.
Vaktmester.

 

Hva omfatter tjenesten

Hjelp som bidrar til å ivareta grunnleggende helse og pleiebehov.

Dette kan for eksempel være:
Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner.
Tilrettelegging av måltider og kostveiledning.
Oppfølging og observasjon av foreskrevet legemiddelbehandling.
Informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet
slik at bruker klarer mer selv.
Hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga sykdom.
Lindrende behandling, som f.eks smertebehandling, sårbehandling m.m.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang​

Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen.
Henvisning fra fastlege.
Behov for snarlig hjelp vurderes fortløpende. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

 

Søknadsskjema

 

Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten

Gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid.
Hvis du ikke selv klarer å åpne døren, må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
Det forventes at du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte.
Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger.Hjemmesykepleien er behjelpelig med organiseringen rundt helsetjenester, men har dessverre ikke kapasitet til å følge brukerne til lege eller andre helsetjenester.
Ved behov for følge til helsetjenester kan brukeren/ pårørende kontakte Røde Kors eller Frivillighetssentralen

 

Pris

Gratis.

Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §3-2.