Klagebehandling og lovgrunnlag til helse- og omsorgstjenester

Klagebehandling på søknad om opphold

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og brukerrettigheter . Klagen sendes Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune. Klagen går til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, hvis den lokale Klagenemd gir medhold til vedtaket.

Hvordan klager behandles er beskrevet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Forvaltningsloven kap.VI §28-§36.

Lovbok, hammer og brillerKlage sendes:

Nesodden kommune v/Tildelingsteamet
Postadresse:  Pb 123, 1451 Nesoddtangen


 

 
Vedtak om egenbetaling (vederlag) kan påklages. Første klageinstans er sykehjemmet via rådgiver til virksomhetsleder sykehjem. Dersom klagen ikke blir tatt til følge her, vil klagen kunne påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken, jfr. Forvaltningsloven §§ 28-34 og Vederlagsforskriften §8.

I tillegg til beboer selv, kan klage også fremsettes av nærmeste pårørende og/eller verge. Alle klager sendes først Nesoddtunet sykehjem via rådgiver, som sammen med virksomhetsleder, vil sikre at en påklaget klage videresende til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.


Klage på beregning av egenbetaling sendes:

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter, Sykehjem v/ Rådgiver - Attn.: Virksomhetsleder sykehjem
Adr.: Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr


Lovgrunnlag

Vederlagsberegningen ved langtidsopphold

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.