Folkehelseprofilen 2016 i Nesodden kommune

Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker. Profilene blir publisert i perioden januar - mars.
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen, jf. folkehelseloven. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2015.

 

Nye indikatorer i 2016:

 • Valgdeltakelse 2015
 • Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen
 • Overvekt inkludert fedme fra nettbasert sesjon
 • Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå

Folkehelseprofilen for Nesodden kommune 2016

Noen trekk ved kommunens folkehelse

 

Befolkning

 • Valgdeltakelsen i kommunen var høyere enn i landet som helhet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

 

Levekår

 • Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.

Miljø

 • Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.
 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er veldig eller ganske mye plaget av ensomhet, er ikke en-tydig forskjellig fra landsnivået. (Tall hentet fra Ungdata-undersøkelsen).
 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er høyere enn landsnivået. (Tall hentet fra Ungdata-undersøkelsen).

Skole

 • Andelen av 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler.(Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen).
 • Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.

Levevaner

 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten eller svett sjeldnere enn en gang i uken), er lavere enn i landet.(Tall hentet fra Ungdata-undersøkelsen).
 • Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være lavere enn i landet som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år).

 

Helse og sykdom

 • Forskjellen i forventet i levealder mellom de som har grunnskole som høyeste udanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.

 

Folkehelsprofil 2016 Nesodden (PDF, 2 MB)

 

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du laste opp kommune- og fylkesprofiler: Hent folkehelseprofil for kommune eller fylke

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 22.02.2017