Støttekontakt

Støttekontakt for barn, unge og voksne

Støttekontakt er en tjeneste for å hjelpe den enkelte til meningsfull fritid og sosialt samvær. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.Tjenesten er for personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemning, alder eller sosiale problemer. Det er et vilkår at personene ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.