Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Formålet er å gi mennesker med et omfattende og sammensatt hjelpebehov et mer fleksibelt hjelpetilbud og færre mennesker å forholde seg til. Det er kommunens Tildelingsteam som fatter vedtak om BPA.

 

Tjenestebeskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse.

Hjelpebehov

Muligheten til å få BPA er ikke begrenset til bestemte funksjonshemninger, diagnoser eller lignende så lenge funksjonshemmingen ikke er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring.

Det er ikke satt noen nedre grense for hjelpebehovet, men det forutsettes at hjelpebehovet er så omfattende, eller av en slik art, at det er mer hensiktsmessig med BPA enn andre omsorgstjenester.

Det er kommunen som i utgangspunktet skal avgjøre hvilke tjenester som er mest hensiktsmessige. Kommunen har imidlertid plikt til å rådføre seg med søker og legge stor vekt på søkers synspunkter. 

 

Søknad

For å få tjenesten må søknad sendes til vårt tildelingsteam.
Gå til Informasjon om tildeling av tjenester, søknad og klageadgang.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §3-2. 
 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 20.11.2015

Formål

Formålet med tjenesten er en alternativ organisering for personer med behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Brukeren har rollen som arbeidsleder og har ansvar for organisering og innhold i tjenesten.

Fant du det du lette etter?