Spørsmål og svar til budsjett- og økonomiplan 2019

Spørsmål 38. fra Rødt, 15.11.18: Samarbeid med frivilligheten

Spørsmål: I forhold til fattigdomsbekjempelse – hva foreligger av planer for samarbeid med frivilligheten?

 


Svar: Til grunn for arbeidet ligger Nesodden kommunes frivillighetsstrategi. I budsjettet er det innarbeidet kr 100 000 til “Fritid med bistand” slik at man i 2019 kan utrede og teste ut denne ordningen. Her er bærebjelken samhandling med frivilligheten, og en slik ordning vil være god for alle grupper som benytter den uavhengig av inntekt.


Forøvrig vises det også til svar gitt AP vedr. fattigdom (spørsmål nr. 10):
Rådmann vil følge opp vedtak i SO-utvalget som sier følgende: "Skole - og oppvekstutvalget ber kommunen om å søke Barne, ungdoms og familiedirektoratet om "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom", opplevelseskort eller andre lignende tiltak. Intensjonen er å legge til rette for aktiv deltakelse for alle barn og unge uavhengig av inntekt. Vi må også vurdere, og kartlegge det eksisterende tilbudet på Nesodden. Rådmannen avgjør om saken først må oversendes Formannskap.


Ungdom og fritid kommer som vanlig til å søke midler fra Bufdir: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
Ordningen er åpen for alle, både private, lag/foreninger og kommunen selv. I løpet av kort tid vil ordningen kunngjøres med søknadsfrist 10. desember.
Ungdom og Fritid kommer til å søke på følgende prosjekter:


1. «Jobb til ungdom», sannsynligvis rundt kr. 600 000.-
2. «Utlånssentral for tur- og ferieutstyr», ca. 100 000.-
3. «Via Ferrata» (tur med håndplukket ungdom til Jotunheimen), ca. 100 000.-


I tillegg skal kommunen bistå Nesodden Ressurskafé med en søknad om et ukesopphold for vanskeligstilte familier på Camp Bjøntegaard i Østerdalen. Det vil bli vurdert å se nærmere på muligheten for å utforme en søknad i samarbeid med idretten på Nesodden. Kommunen må stille med 20% egenandel som normalt dekkes gjennom «egeninnsats» (altså eksisterende lønnsmidler).
Det søkes også andre eksterne midler, blant annet til arrangementer, prosjekter og aktivitetsfremmende utstyr (Frifond), tilgjengeliggjøring av
Steilene som friluftsområde (Akershus Fylkeskommune), sporadisk Sparebankstiftelsen og/eller Gjensidigestiftelsen.
 

Spørsmål 37. fra Rødt, 15.11.18: Kommunale boliger

Spørsmål: Det er avsatt 10 millioner årlig til kjøp og rehabilitering av kommunale boliger. Hvor mange flere boliger vil kommunen kjøpe årlig? Vil ønsket fra NAV om flere familieboliger i alle skolekretser være oppnåelig med dette budsjettet?

 

Svar: Hvor og når boliger kjøpes vil avhenge av tilbudet, men det legges vekt på å anskaffe boliger tilknyttet alle skolekretser. Videre vil det være viktig å tilpasse boligporteføljen til behovene gjennom også å vurdere å avhende uhensiktsmessige boliger. Vurderingene knyttet til bruken av Løeshagafeltet inngår også i dette arbeidet.
 

Spørsmål 36. fra Rødt, 15.11.18: Økning i barnefattigdom

Spørsmål: Under sosialbudsjettet vises det til sterk øking i barnefattigdom, men ingen nye tiltak foreslåes. Er det riktig oppfattet? Med økende økonomiske forskjeller, heriblant økende fattigdom og galopperende boligpriser – er sosialbudsjettet realistisk?


 
Svar:
Arbeidet med rullering av boligsosial handlingsplan er igangsatt. Tiltak knyttet til boligutfordringene vil bli politisk behandlet gjennom denne rulleringen. Det er foreslått å sette av en prosjektstilling med arbeidet knyttet boligsosiale utfordringer. Videre deltar kommunen i kommuneprogrammet «bolig for velferd». NAV Nesodden har fått tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å etablere et jobbspesialistteam med mål om å bistå personer med sammensatt problematikk over i lønnet arbeid. Teamet jobber etter Supported Employment metodikk som gir størst effekt i forhold til å få folk over i arbeid. Jobbspesialistteamet bør implementeres i ordinær drift etter endt tilskuddsperiode. Budsjett til sosialstønad er uendret fra vedtak i økonomiplan og fordrer at man lykkes med ovennevnte. 
 

Spørsmål 35. fra Rødt, 15.11.18: Integreringsklasse

Spørsmål: Vil det fortsatt bli gitt tospråklig opplæring i integreringsklasse?

 
Svar: Vi viser til Framsikt hvor det står: Budsjett 2019 er satt opp med utgangspunkt i bemanningen av tospråklige lærere høsten 2018 og behovene fremover. Det er ikke dekning for 1,36 stillinger som knytter seg til flyktningespråk innenfor rammen skolen råder for på 1,6 mill. Merbehovet er på 1,36 stillinger og knytter seg til språkene somali, kurdisk, eritreisk, pashto, farsi og tsjetsjensk.
For 2019 finansieres dette ved bruk av disposisjonsfond for flyktninger. Hele ordningen inkl. volum evalueres i løpet av 2019.
 

Spørsmål 34. fra Rødt, 15.11.18: Lærere uten formell kompetanse

Spørsmål: Tilsvarende er det mange årsverk i skolen med ansatte uten formell kompetanse Ca 11 årsverk) Hva vil kommunen gjøre for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft?


 
Svar: 13,5 prosent av ansatte lærere på norske skoler mangler pedagogisk utdanning (SSB 2017). Tall for Nesodden ligger på 5,3% når vi ser på antall årsverk. Kommunen søker å rekruttere de best kvalifiserte lærere til Nesoddskolen. Nesodden kommune sin Arbeidsgiverstrategi 2018-2021, vedtatt i KST 28.02.18, legges til grunn for rekruttering av nye medarbeidere.
Ved å åpne opp for statlig etter- og videreutdanning (stipend- og vikarordning) fra Utdanningsdirektoratet vil flere få relevant påfyll av kompetanse. Ordningen har eksistert i flere år, og det er å anta at den videreføres for skoleåret 2019-2020: https://www.udir.no/videreutdanning
 

Spørsmål 33. fra Rødt, 15.11.18: Dispensasjon barnehagelærere

Spørsmål: Det er mange ansatte i barnehagene som arbeider på dispensasjon som barnehagelærere. (Ca. 20) Hva ligger inne i budsjettet for å gi disse utdanning? Vil kommunen innføre ABLU, Arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning, igjen?

 

Svar: Dispensasjonene som gis er midlertidig. I denne overgangsperioden legges realkompetanse til grunn for å fylle behovene. Det vil i løpet av våren 2019 bli søkt etter kvalifisert arbeidskraft. Kommunen har ingen planer om å gjeninnføre ABLU.

Spørsmål 32. fra Rødt, 15.11.18: Spesialpedagoger

Spørsmål: Hvor mange spesialpedagoger er ansatt i Nesodden kommune i for tiltak i skole og barnehager?

 

Svar: Skole: Det er til sammen 23 spesialpedagoger i Nesoddskolen. Dette er lærere med 30 studiepoeng eller mer i spesialpedagogikk.

Barnehage: I PPT er det en rådgivergruppe (3,2 årsverk) med ansvar for barnehagene i Nesodden kommune. Rådgiverne driver veiledning og kurs for støttepedagogene (12,75 årsverk) ute i barnehagene. Rådgivingsteamet driver også veiledning og støtte til pedagogisk leder og styrer.

Spørsmål 31. fra Rødt, 15.11.18: Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål: Det er avsatt 1 million til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Vil det bli tilsatt spesialpedagoger eller ufaglærte til disse oppgavene?

 

Svar: Kommunen søker alltid etter fagkompetanse når stillinger skal besettes. Avhengig av behov så kan det være aktuelt å søke etter alt fra barne- og ungdomsarbeider til spesialpedagog. Man kan også se for seg en omdisponering av personalet i barnehagene for å dekke behov i barnegruppene.

Spørsmål 30. fra Rødt. 15.11.18: Disposisjonsfond

Spørsmål: I langtidsplanen legges det opp til øking i disposisjonsfond på 100 millioner samtidig som gjelden øker betydelig. Hvorfor prioriteres fond framfor nedbetaling av gjeld?

 

Svar: Forholdet mellom disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer finnes det ikke et fasitsvar på. Det er viktig å ha et solid disposisjonsfond for å møte utforutsette kostnader og/eller svingninger i samfunnsøkonomien ref. flyktningkrisen. Videre er det behov for å finansiere en ny skole som strekker seg utover økonomiplan og store deler av dette bygget kan da vurderes å finansieres fra fond.

Spørsmål 29. fra Rødt, 15.11.18: Arbeidsreiser

Spørsmål: I klimarapporten står det: Det aller viktigste tiltaket kommunen kan gjøre for å hindre økte klimagassutslipp, er å legge til rette for å redusere trafikken gjennom fremtidsrettet tettstedsutvikling i områder med god kollektivtransport og boligbygging i kombinasjon med korte avstander til barnehage, skoler, butikker og andre tjenesteytelser.

Den viktigste årsaken til økt trafikk ligger i arbeidsreiser. Hvorfor er ikke kort avstand til arbeidsplasser med i setningen ovenfor og hvorfor er ikke «gangbare bygder» nevnt som satsingsområde? 

 

Svar: Arbeidsreiser står kun for ca ¼ av bilbruken på Nesodden, det er først og fremst arbeidsreiser kollektivtrafikken på Nesodden dekker. Mesteparten av bilbruken er knyttet til skole/ barnehagelevering, oppsøke fritidsaktiviteter, handle etc. Det må likevel tilføres at kommuneplanen legger vesentlig vekt på næringsutvikling slik at det skal være mulig å bo og arbeide i samme kommune.

Spørsmål 28. fra Rødt, 15.11.18: Hjemmetjenestene

Spørsmål: Hvordan forestiller hjemmetjenestene seg å takle 51 flere brukere uten flere stillinger? Er dette realistisk? 


 
Svar: Tabellen det her vises til angir antall brukere med tjenester fra hjemmesykepleie. Her kan vedtakstimer variere i stor grad. Tjenesten vil bestrebe at fagsystemet skal kunne ta ut vedtakstimer i 2019, noe som vil i en bedre oversikt over ressursbruk. Så langt har dette ikke vært mulig.
Hjemmebaserte tjenester er i budsjett 2019 styrket med 3 mill. knyttet til omsorgsboligene. Brukerne i omsorgsboligene vil i stor grad bestå av brukere som allerede er tildelt tjenester.
Det er videre nødvendig og forventet at kommunene effektiviserer sine tjenester i fremtiden. For å få til dette, må det legges opp til andre tilbud både når det gjelder tilbud av tjenester og boligtyper.
Nesodden kommune har tatt følgende «grep»:

  • Styrket forebyggende og helsefremmende arbeid med rehabiliteringsteam og seniorkontakter
  • Skal drifte 50 omsorgsboliger fra 2019 noe som vil gi bedre og mer effektiv tjenesteyting
  • Tar i bruk ulike former for velferdsteknologi
Spørsmål 27. fra SV, 15.11.18: Ungdommens kommunestyre

Spørsmål: Jeg kan ikke finne noe i budsjettet som tilsier at det er midler satt av til Ungdommens kommunestyre. Har det blitt satt av i denne valgperioden? Hvis ja, hvor mye? Hvilke betingelser er eventuelt knyttet til det?


 
Svar: Oppfølging og sekretariatsfunksjon for ungdommens kommunestyre ivaretas av Kultur v/Ungdom og fritid innenfor ordinær ramme. Det har ikke blitt satt av midler utover dette til Ungdommens kommunestyre verken i 2018 eller i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. 
Det er avsatt kr 48 000 på disposisjonsfond som er merket Ungdommens kommunestyre. Midlene har stått urørt på dette fondet i mange år. 
 

 

Spørsmål 26. fra SV, 12.11.18: Barnetrygd

Spørsmål: Hvor mye ville det koste å ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlag til økonomisk sosialhjelp?

 

Svar: Nesodden kommunes satser for livsopphold følger direktoratets veiledende satser. NAV Nesodden regner barnetrygd som inntekt. I noen andre kommuner regnes ikke barnetrygden som inntekt men de opererer med livsoppholdssatser til barn som er tilsvarende lavere.

Det er altså bare en regnemåte, totalt sett er satsene for livsopphold omtrent de samme landet rundt.

Sosialhjelp ytes i en kort overgangsperiode mens man finner andre mer permanente løsninger for selvforsørgelse. Det skal kun dekke det aller mest nødvendige for livsopphold og stimulere til arbeid og aktivitet.

Eventuell kostnadsmessig virkning er under utarbeidelse og det avventes svar fra NAV.

Spørsmål 25. fra SV, 12.11.18: Vedlikehold av Tufteparken på Skoklefall

Spørsmål: Hva er avtalen med vedlikehold av Tufteparken på Skoklefall

 

Svar: Virksomhet Eiendom bidrar med barkpåfylling årlig.

Spørsmål 24. fra SV, 12.11.18: Linaro

Spørsmål: Hvor langt rekker de 2 mill kroner til Linaro som er satt av i budsjettet? Hvor mye må til for å få det ferdig, inkl. kjøkken godkjent til matservering? Vann og kloakk?

 

Svar: 2 millioner vil ikke fullfinansiere en oppgradering av Linaro. Beløpet vil trolig kunne dekke rehabilitering av selve bygningskroppen, men ikke omfatte drenering, elektro, VVS, tele og automatisering, innredning og utomhusarbeider. Dette vurdert ut fra en grov kalkyle som ble utført i 2016. Det må avklares hva bygget skal brukes til før det ev. igangsettes et totalrehabiliteringsprosjekt.

Spørsmål 23. fra SV, 12.11.18: Miljørådgiverstilling

Spørsmål: Hvor mye vil en stilling til som miljørådgiver koste? Denne ville vil kunne kombineres f.eks. med ekstra ressurser til plan og bygg

 

Svar: Totalt sett vil dette koste ca. 800 000 kr.

Spørsmål 22. fra SV, 12.11.18: Istandsetting av Bomansvik brygge

Spørsmål: Hva vil det koste å istandsette Bomansvik brygge?

 

Svar: Det er ikke kalkulert. Rådmannen har igangsatt arbeidet med å vurdere tilstanden til enkelte av kommunens brygger, men har ikke vurdert Bomansvik brygge.

Spørsmål 21. fra SV, 12.11.18: Skogskjøtsel

Spørsmål: Hva gjøres mht skogskjøtsel, hvem er ansvarlig (Tom Zahl-Pedersen)? Hvor mye ville skogskjøtsel koste?
 

Svar: Kommunen har 1 ansatt med tittelen skogforvalter, hvorav 30 % utgjør skogsdrift, 40 % utgjør naturforvaltning og 30 % utgjør viltforvaltning. Skogforvaltning må sees i sammenheng med de andre oppgavene for kommunens skog og utmark. Kommunen har 6000 dekar skogsområder, dette må sees som helhetlig natur med flora og fauna og rekreasjonsbruk.  Det er mange grensesnitt mellom skogforvaltning (nyplanting, uttynning, sluttuttak) og andre oppgaver i skog og utmark. Skogforvaltning må sees i sammenheng med viltbestand uønskede arter etc. samt stier og løyper og tilrettelegging for innbyggernes bruk av skogen. Det drives en del skogskjøtsel i dag, og det hentes ut noe tømmer. Inntekter fra dette går til et skogfond og fondsmidlene brukes til nyplanting og tynning. Skogskjøtsel i Nesodden kommune er en oppgave som utføres dels av kommunens egen forvalter og dels av innleid spesialkompetanse Viken skog.

Spørsmål 20. fra SV, 12.11.18: Plan for rusarbeid

Spørsmål: Vi ser at vi har et større problem med rus/alkohol enn andre Akershuskommuner. Finnes det tiltak som bør settes i gang som ikke står på planen, og hva koster det I så fall?

 

Svar: Plan for rusarbeid er under bearbeiding. Det forebyggende arbeidet skal ha et stort fokus. Kommunen har pr i dag flere tiltak rettet mot ungdom. Samarbeid mellom skole, foreldre, barn/unge er viktig ved siden av et allsidig fritidstilbud. I planarbeidet vil administrasjonen benytte elevrådene og ungdommens kommunestyre til å komme med innspill. Ungdataundersøkelsen vil avholdes i mars 2019, og vil danne grunnlag for nye tiltak kommunen bør satse på.

Spørsmål 19. fra SV, 12.11.18: Miljøarbeider

Spørsmål: Fint at det er satt av 800 000 til miljøarbeider, hvor mange stillinger er det tenkt å brukes til? En 100 %?

 

Svar: Tiltaket med en miljøarbeider i skolen er et prøveprosjekt som skal vare i ett år, og deretter evalueres. Vi ser for oss en person i 100 % stilling kommende kalenderår. Lærere i skoler opplever økt grad av utfordringer knyttet til problematferd i skolen. Dette tiltaket vil være i tråd med innføring av ny lærerplan og de viktige fokusområdene livsmestring og psykisk helse. Stillingene kan rulleres der behovet er størst. Det vil være naturlig at miljøarbeideren jobber på tvers av skolene og i samarbeid med Ungdom og fritid.

Spørsmål 18. fra SV, 12.11.18: SFO Myklerud

Spørsmål: Hva er årsaken til at så mange færre barn går på SFO på Myklerud enn på andre skoler?

 

Svar: Det er ikke gjort noen undersøkelse på hvorfor færre barn går på Myklerud SFO. Kvalitetsplan for SFO er til politisk behandling.

Spørsmål 17. fra SV, 12.11.18: Jordmorordningen

Spørsmål: Har vi god nok beredskap til å ta imot kvinner fra fødeavdelinger, mor og barn hjemkomst etter fødsler? Er vi I stand til å utføre de lovpålagte oppgavene med stillingsantallet vi har nå?

 

Svar: Under følger referat fra møte i Skole- og oppvekstutvalget fra 06.11.18 som omhandler saken:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester blir fulgt, og St.meld.nr. 12 og St.meld.nr. 10. Jordmortjenesten har vært en lovpålagt tjeneste i kommunen siden 1995. Jordmor Mette Ness Hansen gikk gjennom flere Normer og retningslinjer for jordmortjenesten på Nesodden, blant annet Svangerskapsomsorgen og retningslinjen for barselomsorgen. Alle disse bidrar til en forsvarlig jordmortjeneste på Nesodden. Det har så langt i år vært 170 fødsler på Nesodden, og det er 100 % hjemmebesøk av jordmor.

Spørsmål 16. fra SV, 12.11.18: Båt Steilene

Spørsmål: Hva er problemene med dagens båt til Steilene, I og med at man ønsker ny båt? Hva er båten til Uteskolen tenkt brukt til?

 

Svar: Uteskolen har to båter. «Vera» en gammel livbåt som brukes til å frakte skoleklasser rundt de fem øyene som Steilene består av. Dette er en del av undervisningsopplegget som alle elever på Nesodden får tilbud om. Båten er gammel, men den duger fremdeles. «Smørbukk» er en mindre «lettbåt» som brukes til å frakte mindre antall elever og utstyr. Den er moden for utskiftning. Smørbukk er også en viktig del av den alternative undervisningen i Uteskolen. Den er ikke større enn at elevene kan bruke den. Det er et viktig og populært pedagogisk verktøy for skolen. Det er «Smørbukk» uteskolen ønsker å bytte ut.

Spørsmål 15. fra SV, 12.11.18: Kompetansehevingsmidler

Spørsmål: Kompetansehevingsmidler kuttes, hva med lærerne som ikke har tilstrekkelig kompetanse? Hva får lærerne ikke får når midlene kuttes?

 

Svar: Det vises til Framsikt - skoler. Dette er et innsparingstiltak foreslått fra virksomhetene som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag (NB! Alle virksomheter har i prosessen foreslått mulige innsparingstiltak). Statlig etter- og videreutdanning videreføres så lenge ordningen eksisterer. 

 

Spørsmål 14. fra SV, 12.11.18: Skolemateriell

Spørsmål: Vil det ikke være behov for innkjøp for nye skolemateriell når den nye lærerplanen kommer i 2020? 

 

Svar: Det vil vurderes når endelig læreplan er fastsatt. 

Spørsmål 13. fra AP, 7.11.18: Forhåndsstemming

Spørsmål: Er det mulig å spre forhåndsstemming rundt i kommunen, ikke bare på Tangenten

 

Svar: Utover mulighet for forhåndsstemming på Tangenten settes det opp forhåndsstemmemottak til avtalte og kunngjorte tider på Nesoddtunet, Sunnaas sykehus, Nesodden VGS og Ekelund. I tillegg kan innbyggere som har mobilitetsutfordringer søke om å stemme hjemmefra. Tilbudet har i dag en kostnad på ca. 80 000 kr. En ytterligere spredning av forhåndsstemmingen i kommunen vil kreve at det settes av ressurser i form av midlertidig ansatte valgmedarbeidere, informasjonsarbeid ut mot innbyggerne og bistand til transport og rigging av valgavlukker mm. Det er strenge krav til sikkerhet noe som krever at det alltid må være to personer til stede ved forhåndsstemming. Disse personene må være kvalifisert. Kommunen har tidligere hatt utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft og det er vanskelig å ta ut ansatte i kommunen til denne type oppgave som ikke går utover annet tilbud til befolkningen. Kostnaden for et slikt tiltak vil være avhengig av hvor mange lokaliteter det utvides med. Hver ekstra lokalitet vil ha en kostnad på kr 100 000 (inkl. rigging, transport, to medarbeidere mv.)

Kirkelig fellesråd har i budsjettforslaget for 2019 kommet med innspill om 200 000 kr til en 40% medarbeider for gjennomføring av forhåndsstemmegivning ved Kirkevalget. Rådmannen har ikke funnet plass til dette men anbefaler at forhåndsstemmegivningen til Kirkevalget samordnes med øvrig forhåndsstemmegivning.

Spørsmål 12. fra AP, 7.11.18: AV-utstyr og annet på Tangenten

Spørsmål: Det ble i 2018 bevilga 500 000 til AV-utstyr og annet på Tangenten. Hvor mye av det er brukt?

 

Svar: Det er bokført 352.000 hittil i år. Budsjetterte midler vil blir brukt før årsskiftet. 

 
Spørsmål 11. fra AP, 7.11.18: Miljøtjenesten, avlastning

Spørsmål: Hvor mye står det på budsjettet for avlastere og hvilke konsekvenser får det når det ikke bevilges kr. 600000?

 

Svar: Det er avsatt kr 800.000 inkl. sosiale utgifter. De 600.000 gjelder et forslag om å øke lønnen til avlastere vesentlig.

Her er teksten som står i Framsikt, dvs. vurderingen:

Kommunestyret behandlet mars 2018 sak om endring i arbeidsforhold til de som yter privat avlastning. Sak 128/18:

1. Avlastere som tidligere har utført oppdrag på oppdragsavtale tilsettes som arbeidstakere i Nesodden kommune med de rammer som fremgår av forskrift om arbeidstid for avlastere.

2. Nesodden kommune følger KS sine anbefalinger for lønns og arbeidstidsordninger for de som ansettes som avlastere

3. Kommunestyret ber Rådmannen om ny utredning av timesatsene for budsjett 2019 legges frem. Satsene utredes i dialog med fagforeningene til de avlastere og omsorgspersoner som arbeider i kommunen.

Partene i kommunal sektor er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og av den grunn ble det opprettet en generell særavtale i regi av KS. Det er der avtalt en fast timelønn som gjelder for alle avlastere etter helse og omsorgstjenesteloven. Timesatsen gjenspeiler lønn for både aktiv og passiv tid i løpet av døgnet, samt godtgjøring for særskilt arbeid. Dette innebærer at alle timene i døgnet blir betalt med samme lønn uansett om det er aktivt eller passivt arbeid. Ved andre typer arbeidsforhold beregnes hvilende vakt med i arbeidstiden med f.eks. 3 timer hvilende vakt er 1 arbeidstime. Videre er det avtalt ulike satser for utgiftsdekning.

Nesodden kommune har, i samsvar med andre Follo kommuner, valgt å følge den sentrale særavtale for satser for døgn avlastning og assistent avlønning ift timeavlastning for nye ansatte. Ansatte som hadde høyre satser som oppdragstakere, har beholdt sine satser når de nå er faste ansatte.

Minstelønnen i 2018 har vært 80 kr.

Saken er drøftet med de tilsattes representanter og det er enighet om at man for 2019 fortsatt skal følge den sentrale særavtalen som er inngått mellom partene. Begrunnelsen er bl.a. som nevnt over at arbeidet som avlaster skiller seg vesentlig fra annet arbeid. Alle timer i døgnet blir betalt med samme timesats.

Det har ingen kjente negative konsekvenser ved å ikke bevilge kr 600.000 for 2019.

Spørsmål 10. fra AP, 7.11.18: Budsjett til FACT

 

Spørsmål: Hvor stort er budsjettet til FACT og hvilke konsekvenser får det at ikke ønsket beløp er lagt inn? 

 

 

Svar: Det som er redegjort for i ordførerens budsjettmøte med alle gruppelederne en feil i budsjettet ved at beløpet for FACT ikke er lagt inn fra 2020. For 2019 benyttes fondsmidler m.m. 

Spørsmål 9. fra AP, 7.11.18: Vei og sykkelveier

Spørsmål: Hvor stort er budsjettet til vedlikehold av veier?  Er det ikke lagt inn budsjett til gang og sykkelveier?

 

Svar: Det ligger 630.000 pr år til vedlikehold i økonomiplanperioden. Dette er et nivå som medfører ytterligere forfall av kommunale veier da styringsgruppen ikke har funnet rom for økning. 

I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til oppgradering av veier med kr 3 mill pr. år i hele økonomiplanperioden. Til gang- og sykkelveier er det kun sluttføring av veien mellom Fjellstrand omsorgsboliger og Fjellstrand sentrum.
Aksjon skolevei ligger inne med 2,5 mill. i 2019 og økende til 3 mill pr år i resten av planperioden.

Regulering av gang- og sykkelveier langs fylkesveiene Fjellstrand til Nesodden kirke og for Ellingstadåsen til Alværn ligger inne i driftsbudsjettet med sluttføring innen 2021/22.
 

Oppgradering bruer/gangbruer er lagt inn med kr 3,5 mill i investering i 2019. 

Vannavgiften: Kan den utlignes over flere år?

Svar: Er utlignet som anbefalt fra Momentum – se tabellen nedenfor. Det maksimale antallet år man kan fordele kostnaden over er 5 år. Nesodden kommune har fra tidligere år framført underskudd på vann som indikerer en for lav vannavgift i utgangspunktet. Videre har vi kjøp av vann fra Bærum i forbindelse med oppgradering av Bleksli 2017/18 som revisor har påpekt at må føres over drift. Nedenfor følger utklipp fra Momentums anbefaling vedrørende vanngebyrsatsene.

 

 

Vanngebyrsatser

I Nesodden kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 39 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 41 % fra kr 3 529,- til kr 4 963,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 391,-, hvorav kr 1 435,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp   til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 368,- i 2017 til kr 5 759,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

 

Vanngebyrsatser

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

kr 1 566

kr 1 430

kr 1 428

kr 1 846

kr 1 831

kr 1 785

 

 

Årlig endring

 

-9 %

0 %

29 %

-1 %

-3 %

 

 

Forbruksgebyr (kr/m3)

kr 15,01

kr 17,49

kr 29,46

kr 28,09

kr 30,78

kr 33,11

 

 

Årlig endring

 

16 %

68 %

-5 %

10 %

8 %

 

 

Årsgebyr inklusiv mva.

kr 3 368

kr 3 529

kr 4 963

kr 5 217

kr 5 524

kr 5 759

 

 

Årlig endring

 

5 %

41 %

5 %

6 %

4 %

 

                 

 

 

Spørsmål 8. fra AP, 8.11.18: Renhold og vaktmestertjenester Fjellstrand omsorgsboliger

Spørsmål: Renhold og vaktmestertjenester Fjellstrand Omsorgsboliger, hvem skal utføre arbeidet, og hvor belastes kostnadene? 

 

Svar: Teknisk service skal utføre renhold av fellesarealer. Leilighetene rengjøres av beboer eller at de får vedtak om praktisk bistand som for andre hjemmeboende. FDV for bygget inngår i kontrakten med Betongmast for de første 30 årene.

Spørsmål 7. fra AP, 7.11.18: Stier og løyper

Spørsmål: Stier og løyper: + 100.000. Hvorfor denne økningen?

 

 

Svar: Dette gjelder kjøring av skiløyper og oppfølging av stier. Det gjelder samme forhold som er beskrevet i tertialrapport 2/2018 hvor man søker å dekke manglende budsjettdekning innen vedtatt totalbudsjett, men dette kan man ikke gjøre som en permanent løsning. Volum på arbeidet må reduseres hvis budsjettet ikke økes. 

 

Spørsmål 6. fra AP, 7.11.18: Biler til parkeringsvaktene

Spørsmål: Har vi ikke biler nok slik at parkeringsvaktene kan benytte en av disse?

 

Svar: Dette gjelder en uniformert bil som skal ha preventiv virkning. Antallet innbyggere og oppdrag generelt g oppdrag i hjemmebasert omsorg spesielt gjør at behovet for antallet kjøretøy øker. Det er svært dårlig utnyttelse av ressursene at de må vente på tilgjengelig kjøretøy. For å dekke andre økende behov skal det i 2019 være en gjennomgang av bilpool-ordningen for om mulig å frigjøre kjøretøy til nye brukere/ansatte. NAV bidrar med 1 bil inn i den sentrale bilpoolen (se beskrivelse NAV).

Spørsmål 5. fra AP, 7.11.18: Økning av vikarbudsjett barnehage

Spørsmål: Hvorfor så stor økning av vikarbudsjettet - kr 945 000? Kan det lages vikarpool? Når det nedlegges 1 avd, kan evt de som jobber der brukes inn i en pool? Hva gjøres med det høye sykefraværet?

 

Svar: Dette gjelder innspill fra virksomhetene om behov for økte midler til vikarer. Dette innspillet er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.

«AMU har vedtatt følgende vedr. sykefraværet som kommentar til budsjettet: AMU understreker at man må jobbe aktivt med å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det er mange virksomheter som har gode resultater på dette området men innsatsen totalt sett må styrkes. Det må vektlegges mestringsorientert ledelse og myndiggjorte medarbeidere som sammen jobber med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Dette vil bidra til å øke nærværet og vil være et mer effektfullt tiltak enn det å skulle øke vikarbudsjettene.» Ansatte som evt. blir overtallig ved nedleggelse av en avdeling har krav på annet passende arbeid. Dette løses gjennom kommunens nye ombemanningsordning. Det anbefales ikke å lage flere vikarpooler før man har evaluert sykehjemmets pilotordning.

 

Spørsmål 4. fra AP, 7.11.18: Opplevelseskortet mot fattigdom

Spørsmål: Hvorfor har ikke kommunene søkt disse pengene? 

 

Svar: Rådmann vil følge opp vedtak i SO-utvalget som sier som følger: "Skole- og oppvekstutvalget ber kommunen om å søke Barne, ungdoms og familiedirektoratet om "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom", opplevelseskort eller andre lignende tiltak. Intensjonen er å legge til rette for aktiv deltakelse for alle barn og unge uavhengig av inntekt. Vi må også vurdere, og kartlegge det eksisterende tilbudet på Nesodden. Rådmannen avgjør om saken først må oversendes Formannskap." 

 

Ungdom og fritid kommer som vanlig til å søke midler fra Bufdir: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Ordningen er åpen for alle, både private, lag/foreninger og kommunen selv. I løpet av kort tid vil ordningen kunngjøres med søknadsfrist 10. desember.

Ungdom og Fritid kommer til å søke på følgende prosjekter:

  1. «Jobb til ungdom», sannsynligvis rundt kr. 600 000.-
  2. «Utlånssentral for tur- og ferieutstyr», ca. 100 000.-
  3. «Via Ferrata» (tur med håndplukket ungdom til Jotunheimen), ca. 100 000.-


I tillegg skal kommunen bistå Nesodden Ressurskafé med en søknad om et ukesopphold for vanskeligstilte familier på Camp Bjøntegaard i Østerdalen. Det vil bli vurdert å se nærmere på muligheten for å produsere en søknad i samarbeid med idretten på Nesodden. Kommunen må stille med 20% egenandel som normalt dekkes gjennom «egeninnsats» (altså eksisterende lønnsmidler).

Det søkes også andre eksterne midler, blant annet til arrangementer, prosjekter og aktivitetsfremmende utstyr (Frifond), tilgjengeliggjøring av Steilene som friluftsområde (Akershus Fylkeskommune), sporadisk Sparebankstiftelsen og/eller Gjensidigestiftelsen.

Spørsmål 3. fra AP, 7.11.18: Avlastning BUF

Spørsmål: Hvor mye står det på budsjettet for avlastere og hvilke konsekvenser får det når det ikke bevilges kr. 600 000?  Er dette samme budsjettpost som i Miljøtjenesten?

 

Svar: Budsjettet for BUF er på 400.000 kr i 2019. Se svar vedrørende Miljøtjenesten. Kostnaden ved økt timesats (som ikke er innarbeidet) er totalt 600.000 kr for hele Nesodden kommune.

 

Spørsmål 2. fra AP, 7.11.18: Vikarbruk og sykefravær bibliotek

Spørsmål: 40% fast stilling er ikke lagt inn og det er innsparing på vikarbruk. Betyr dette forringet tjenestetilbud sammenlignet med 2018? Hva gjøres for å få ned sykefraværet?

 

Svar: Biblioteket fikk økt budsjett med kr 80.000 fra 2017 til 2018 til vikarer. De har selv foreslått innsparingstiltak på kr 50.000 ved å redusere vikarbruk, men dette har styringsgruppen/rådmannen ikke innarbeidet i budsjettet. Det vil si at Biblioteket har kr 80.000 + lønnsvekst mer til vikarer i 2019 sett mot 2017. 40 % økt stilling betyr økt bemanning generelt på Biblioteket, og som for de aller fleste enheter vil dette være positivt for tjenestetilbudet. Biblioteket må også som for andre virksomheter gjennomgå bemanningsplan, og alle stillinger inngår i arbeid på lørdager (hver 2. – 3. lørdag).

Spørsmål 1. fra Høyre, 6.11.18: Renter og avdrag

Spørsmål: Hva blir renter og avdrag i 2023?

 

Svar: I utgangspunktet har rådmannen kun planlagt for økonomiplanperioden, og et investeringsbudsjett over flere år krever at det jobbes annerledes med både plangrunnlaget og de langsiktige økonomiske beregningene. 

Nedenfor følger en beregning av renter og avdrag på bakgrunn av følgende forutsetninger: 
 
•         I 2023 er det lagt inn restfinansiering av ny ungdomsskole på brutto 200 mill kr. Det er lagt inn 40 mill kr i mva-refusjon og 100 mill kr i bruk av disposisjonsfond. Det vil si at netto lånebehov utgjør 60 mill kr. Det er ikke lagt inn noen andre investeringer  (inntektene og andre driftsutgifter er heller ikke korrigert). 
•         Av kommunens samlede investeringer beregnes VAR-andelen til 30 %. Denne andelen finansieres av innbyggerne, og renter og avdrag knyttet til VAR holdes utenfor beregningen nedenfor. 
•         Renter og avdrag av investeringen i 2023 er lagt inn med halvårsvirkning.
•         Rentesats på 3,2 % i 2023. 
 
Dette vil gi følgende økninger i renter og avdrag fra 2022 til 2023:
 
 

Egne lån (ekskl. VAR og startlån)

2022

2023

Økning

Avdrag

           67 413

         73 005

             5 592

30 % VAR-andel

           20 224

         21 902

             1 678

Avdrag ekskl. VAR

           47 189

         51 104

             3 914

Renteutgifter

           53 136

         61 283

             8 147

30 % VAR-andel

           15 941

         18 385

             2 444

Renter ekskl. VAR

           37 195

         42 898

             5 703

Sum renter og avdrag ekskl. VAR

           84 384

         94 002

             9 617


Som man ser øker renter og avdrag på kommunens egne lån ekskl. VAR og startlån med 9,6 mill kr. 
 
Forutsatt at alle andre forhold holdes uendret fra 2022 til 2023 medfører dette at netto driftsresultat reduseres fra 2,7 % i 2022 til 2,0 % i 2023.