Ny reservevannsledning med pumpestasjon for vann og avløp på Flaskebekk brygge

Nesodden kommune har behov for å etablere ny reservevannforsyning for drikkevann med sjøledning fra Bærum kommune. Dette gjøres for å dekke vannbehovet til Nesodden og øke leveringssikkerheten i dag og 30-50 år frem i tid. Prosjektet omfatter legging av sjøledning fra Bærum til Flaskebekk, trykkøkningsstasjon ved Flaskebekk brygge og sjøledning sørover til Kavringstrand. Herfra trykkes vannet opp til Varden høydebasseng i en boretrasé i fjell. Stasjonsbygget på Flaskebekk brygge vil, i tillegg til trykkøkningsstasjon, inneholde en avløpspumpestasjon for det fremtidige ledningsanlegget i Flaskebekkområdet. Det legges også sjøledning for avløpet parallelt med vannledningen til Kavringstrand.

Oppstart av prosjektet er planlagt til november 2022. Ferdigstillelse er planlagt til juni 2023.

 

Entreprenører for prosjektet er anskaffet. Landarbeidene vil utføres av Fossum Anlegg AS og sjøarbeidene vil utføres av Telemark Seaworx AS. Pumpestasjonen på Flaskebekk brygge vil leveres av Axflow AS.

 

Nesodden kommune er byggherre og ansvarlig for oppfølging av prosjektet. Multiconsult AS har vært ansvarlig prosjekterende og rådgivende ingeniør.