Nordstrand-Dalbo VA-anlegg

Kort om prosjektet

Nesodden kommune prosjekterer vann og avløpsnett i Nordstrand-Dalbo.

  

 

Vann- og avløpsprosjektet omfatter:

  • 3,1 km kommunal vann- og avløpstrasé
  • Høydebasseng for drikkevann øverst i Lillåsveien
  • Avløp sjøledning til Fjellstrand PS (for videreføring til avløpsrenseanlegg)

I januar 2019 vedtok kommunestyret på Nesodden områdeplanen for Nordstrand og Dalbo, og med dette vedtaket er det endelig klart for å starte opp prosjektet med å bygge ut kommunalt vann og avløp i området. Prosjektet er høyt prioritert og kommunen er nå i grunnervervsfase. 

 

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en utfasing av forurensede avløpsanlegg, samt sikre god vannforsyning til beboerne. Etablering av kommunalt vann og avløp (VA) er en langsiktig løsning som vil bidra til et bedre vannmiljø i Oslofjorden. Foruten å sikre godt drikkevann vil offentlige vannledninger bedre brannberedskapen i området. Det vil også bli slutt på tømming av slamavskillere og tette tanker, noe som vil redusere tungtransport på de smale veiene. 

 

Vei 

Kommunen ønsker samtidig å opparbeide veier som i områdeplanen er regulert til offentlig vei. Dette gjelder deler av Dalåsveien, Kvistemyrveien og Nordstrandveien der det er vist i plankartet: