Kommunal eiendom

Ring Nesodden kommune på telefon 66 96 43 00 eller send en e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Kommunale eiendommer

• Erik Jønsson Eidem, virksomhetsleder
• Geir Efjestad, fagleder FDV
• Ole Petter Solheim, fagleder Prosjekt
• Laila Finstad, boligsjef
 

Kommunale boliger, leie og utleie

Søknad: Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 57 kB)

Kommunen har følgende boligtyper:


Alders/trygdebolig

Her har kommunen to typer; enten leiebolig eller innskuddsbolig. Boligene ligger i forskjellige borettslag rundt om på Nesodden, hvor kommunen har tildelingsrett. Eldre og funksjonshemmede/uføre kan søke bolig når egen bolig er uegnet og man av forskjellige grunner ikke klarer å skaffe seg egnet bolig selv.

 

Omsorgsbolig/psykiatribolig 

Dette er lettstelte og spesielt tilrettelagte boliger. Boligene kjennetegnes ved at alt er på en flate, ekstra dørbredder, ingen dørterskler, tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Alders/trygde/omsorg/psykiatriboligene (totalt 245) blir tildelt i egne samarbeidsmøter mellom Helse og omsorg v/Tildelingsteamet og Boligseksjonen.

 

Ungdomsbolig

Bolig for ungdom i etablererfasen. Du må være mellom 18 og 34 år, kunne dokumentere inntekt (arbeid eller studielån) som tilsier at du er selvhjulpen. I tillegg må du opprette en BSU-konto hvor du sparer minimum kr 400 pr måned.

Ungdomsboligene (totalt 12 stk) blir tildelt av Boligseksjonen. 

 

Gjennomgangsbolig for vanskeligstilte

Boliger til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og midlertidig husvære til personer som står uten bolig i en akuttsituasjon (eks hospits etc).

Gjennomgangsboligene (totalt 68 stk) blir tildelt av Sosialavdelingen/NAV. Ved akutt behov for midlertidig bolig: Henvendelse til Sosialkontoret/NAV. 

 

Mer informasjon og hjelp

Du kan også få skjema på Nesodden kommunesenter.
Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
Epost: post@nesodden.kommune.no

Kontakt kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Boligsjef Laila Finstad, telefon: 66 96 44 35
Boligkonsulent Tone Muri, telefon: 66 96 44 36

Boligtyper, leie og utleie

Ansvarsområder

  • Gjennomføre kjøp og salg av boliger
  • Inngå leiekontrakter i henhold til Husleieloven
  • Fakturering og innkreving av husleie
  • Registrere vedlikeholdsbehov for kommunal boligmasse
  • Behandle søknader for trygde, alders - og ungdomsboliger og tildele disse i samarbeid med Pleie og omsorg v/tildelingsteamet
  • Samarbeide med boligbyggelag, borettslag og eiendomsmeglere, etc.
  • Søke Husbanken om tilskudd til utbedring/rehabilitering og kjøp av boliger
  • Ansvarlig for innsendelse av KOSTRA-skjema 13

Økonomiske ytelser