Adressering, husnummer og veinavn

Tildeling av adresse

Alle bygninger som skal brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, skal ha veiadresse med husnummer.

Etter lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) er det kommunen som tildeler offisiell adresse.

 

En eiendom skal tildeles adresse til den veien eller gaten den har adkomst til.

 

I hus som har flere leiligheter, eller lokaler med adkomst fra forskjellige ytre innganger, skal hver enkelt inngang ha sin egen adresse.

 

Gårdsbruk og særlig kjente institusjoner eller bygninger kan bruke bruksnavnet/institusjonens navn i tillegg til gateadressen. Også private veier og områder kan tildeles offisiell adresse.

 

Lovverket som gjelder adressering og nummerering finner du i kapittel 12 i matrikkelforskriften.

 

Husnummer (adressenummer)

Bygninger skal merkes med husnummer. Husnummerskilt får du kjøpt i bygge- eller jernvareforretninger.

 

Kravene til hvordan skiltene skal se ut og plasseres, finner du i forskrift for husnummerskilt i Nesodden kommune.

 

Bokstav brukes i tillegg til husnummeret for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser.

 

Bruksenhetsnummer

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (tidligere kalt bolignummer) er leilighetens unike adresse. Nummeret består av én bokstav og fire tall, for eksempel H0101. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i (H = hovedetasje og 01 står for 1. etasje), og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre.

 

Les mer og se video om bruksenhetsnummer på Kartverkets nettsider.

 

Søke om ny eller endret adresse?

 

Hvem kan søke?

Eier/fester av eiendommen eller kommunen.

 

Saksgang og klagerett

Alle henvendelser om tildeling og endring av adresse skal rettes til kommunen.

 

Tildeling av ny adresse:

Nye adresser skal tildeles så snart det er behov for adressen, og senest når det gis igangsettingstillatelse. I Nesodden kommune tildeler vi adresse når det blir gitt byggetillatelse, ettersom det først er da vi vet hvor mange boenheter som skal bygges og hvor mange adresser det er behov for.

 

Nye adresser tildeles også ved oppgradering fra matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer) til offisiell adresse (veinavn og nummer).

 

Endring av adresse:

Kan gjøres etter ønske fra eier eller i tilfeller hvor kommunen mener det er hensiktsmessig.

 

Før kommunen tildeler eller endrer adresse, skal berørte parter ha fått anledning til å uttale seg. Eier kan klage på vedtaket om tildeling/endring av adresse. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og sendes til Nesodden kommune v/geodata, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Veinavn

Det er kommunen som tildeler navn til gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering (se § 51 i matrikkelforskriften).

 

Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av det lokale miljøet og lokalhistorien, og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må vi ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner fremover.

 

Saksgang og klagerett

Når kommunen skal bestemme et nytt veinavn, har prosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva de aktuelle gate- og veistrekningene skal hete. Her må vi særlig ta hensyn det som står i kapittel 12 i matrikkelforskriften. Den andre handler om hvordan veinavnet skal skrives, og her må vi bruke stedsnavnloven.

 

Det er kultur- og miljøutvalget i kommunen som fatter vedtak i veinavnsaker. Før et nytt veinavn kan vedtas, skal kommunen vurdere behovet, berørte parter skal varsles og merknader skal vurderes sammen med uttalelser fra blant andre historielag og velforeninger. Før forslaget sendes til kultur- og miljøutvalget, skal navneforslaget og skrivemåten til behandling hos stedsnavntjenesten.

 

Det er mulig å klage på skrivemåten av veinavnet, men ikke selve navnevalget (se stedsnavnloven § 10).

 

Du kan lese mer om stedsnavn på Språkrådets temasider