Gravemaskin
Flickr.com

Kort om prosjektet:

Det skal legges nytt kommunalteknisk anlegg i Nedre- og Øvre Utsiktsvei. Dette innebærer nye vann- og avløpsrør, breddeutvidelse av vei, og oppgradering av veibelysningen. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i private løsninger for vann og avløp, etablere brannvannsforsyning og sikre fremkommelighet for nødetater.

Kort om prosjektet:
Prosjektet innebærer utvikling av ny renovasjonsløsning (dypoppsamler) sammen med Oslofjordens friluftsråd og Skjærgårdstjenesten, som drifter el-båter og tømmer søppel på plass, slik at man unngår ukentlig transport av containere mellom Steilene og Flaskebekk brygge.

 

Tiltaket vil bidra til mål i klimaplanen om at kommunen skal redusere utslipp av klimagasser med 65% innen 2030, sett i forhold til 2017. Tiltaket bidrar også til å oppnå verbalt vedtak som sier at kommunen skal jobbe med å være en «søppelfri kommune». 

 

Ny løsning vil være mer miljøvennlig, effektivisere drift og gi kostnadsbesparelser. 

 

 

Kort om prosjektet:

Prosjektet består av fire byggverk, hvorav to hus i fire etasjer og to hus i fem etasjer, næring i første plan, sammenhengende parkeringskjeller under byggene og opparbeidelse av gatetun, samt riving av eksisterende hus på gnr. 4 bnr. 218. Alle arbeider skjer i tråd med godkjent rammetillatelse. 

Kort om prosjektet: 

- Utvidet trase (ca. 500 meter) gir en ny sløyfe på 2 km (mot dagens 1,5 km)
- Nytt snø-produksjonsanlegg, sikrer kunstsnø 2 km sløyfen vinterstid
- Nytt vann-depot for islegging av skøytebanen på Nesoddbanen (Berger skole), vanning av Berger stadion på sommertid, samt kilde til beredskapsvann for Brannvesenet.

Badeliv på Hellvik strand. Foto: M. Rand-Hendriksen

Kort om prosjektet:

I samråd med Rådet for likestilling av funksjonshemmede har Oksval Brygge badeplass blitt valgt som plassering for badebingen.

Kort om prosjektet:

Periodevis har det vært utfordringer med lukt og smak på drikkevannet fra Blekslitjern. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet er nå ila høsten 2022 i en prøvedriftsfase.

 

  

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


 

 

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune opparbeider vann- og avløpsledninger i Nedre Utsiktsvei samt  utbedrer vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.

Planen for gjennomføring er at arbeidene startes i nordenden for å så gå trinnvis sørover.

Ansvarlig entreprenør: Fossum anlegg AS

Kort om prosjektet

I arbeidet med parkeringsstrategi for Nesodden kommune (på høring frem til 4. oktober 2018) fremkom det at det er et stort behov for innfartsparkering på vestsiden. Mangel på p-plasser fører til trafikkfarlig parkering langs fv. 157 ved Flaskebekk innfartsparkering, trafikk mellom Flaskebekk rundkjøring og innfartsparkeringen ved Skoklefald kirke, samt uheldig parkering og letekjøring i boligområdene på Tangen.