Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Den utskilte delen blir en ny, selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

 

Hvem kan søke om deling?

Søknad om deling kan sendes inn av eiendommens eier (hjemmelshaver), fester, advokater, kommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som eier eiendommen kreves det at firmaattest av nyere dato legges ved søknaden.

Viktige forutsetninger for deling

 • Verken ny eller gjenværende eiendom må stride mot bestemmelser i lov, forskrift eller arealplaner.
 • Formen og størrelsen på både ny og gjenværende tomt må være skikket til bebyggelse.
 • Både ny og gjenværende eiendom må være sikret lovlig atkomst, avkjørsel til offentlig vei og lovlig bortledning av avløpsvann.

 

Slik søker du:

1) Bestill situasjonskart og naboliste

 

2) Send nabovarsel basert på listen fra kommunen.

Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for byggkvalitet. Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

 

3) Fyll ut søknadsskjema (PDF, 62 kB)

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Situasjonskart som viser hvordan du har tenkt å dele
 • Det er viktig å spesifisere arealer
 • Gjenpart og kvittering for nabovarsel
 • Søknaden må være underskrevet av samtlige eiere (hjemmelshavere)

 

4) Send inn søknaden

Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte.

 • Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
 • E-post: post@nesodden.kommune.no
 • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen

 

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, gjør vi en enkel gjennomgang av saken. Hvis det er mangler i søknaden, informerer vi deg om dette. Trenger søknaden behandling eller uttalelse fra andre offentlige instanser, sørger vi for at dette blir innhentet. Dersom du søker om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene (se Jordloven § 12).

 

Deling og opprettelse av ny eiendom skjer gjennom to trinn:

1) Tillatelse til deling av eiendom etter plan- og bygningsloven.

 • Søknaden behandles av byggesaksavdelingen
 • Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden
 • Byggesaksavdelingen oversender vedtaket til geodata-avdelingen

 

2) Oppmåling

 • Behandles av geodata-avdelingen
 • Eier av eiendommen og naboer får skriftlig innkalling minst to uker i forkant av oppmålingen
 • Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses
 • Når den nye eiendommen er tinglyst, lager kommunen et matrikkelbrev som sendes til søkeren

 

Les mer om oppmåling.

 

Saksbehandlingstid

Lovbestemt saksbehandlingstid for delesaker etter plan- og bygningsloven er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

 

Oppmåling: Inntil 16 uker når delingstillatelse er gitt (se matrikkelforskriften § 18 første ledd)

 

Tidsfristen på 16 uker for gjennomføring av oppmåling gjelder ikke i perioden 1. desember til 1. april. Oppmåling i denne perioden kan ta inntil 7 måneder.

 

Hva koster det å søke?

Prisen for delesøknader finner du i kapittel 3.3.4 i kommunens gebyrregulativ.

 

Det tas gebyr for situasjonskart, delesaksbehandling og oppmåling.

 

I tillegg kommer et gebyr for tinglysing. Se Kartverkets informasjonssider om tinglysing.  

 

Klagerett

Klagefristen er tre uker og regnes fra det tidspunktet du har mottatt vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til Nesodden kommune v/plan-,bygg- og geodata, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Klagen behandles først av kommunen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

 

Les mer om muligheten til å klage her

 

Gjeldende lov- og regelverk

Plan- og bygningsloven:

 

Matrikkelloven:

 • Kap. 7 (Oppmålingsforretning)

 

Matrikkelforskriften:

 • § 9 (Utstedelse av matrikkelbrev)
 • §18 (Frister i saker som krever oppmålingsforretning)
Publisert av Stine Grønstad Skar. Sist endret 24.04.2017
Fant du det du lette etter?