Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering vil si å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

 

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontale to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. Bygningen som skal seksjoneres må være oppført eller ha gyldig igangsettingstillatelse.

 

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

 

Seksjonering og reseksjonering reguleres av eierseksjonsloven.

Hvem kan søke?

Eiendommens eier(e) (hjemmelshavere) eller personer med fullmakt.

 

Slik søker du:

Søknadsskjemaet og fremgangsmåten er den samme både ved seksjonering og reseksjonering.

 

1) Fyll ut skjemaet begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering (PDF, 2 MB)

 

Skjemaet skal være undertegnet av alle eiendommens eiere. I de tilfellene hvor eier er et firma, må firmaattest legges ved søknaden. På side 2 i skjemaet skal du avgi egenerklæring.

 

Vedlegg til skjemaet:

 

Plantegninger:

 • Tegningene skal være i A4-format, og helst i målestokk 1:100.
 • Tegningene skal være kopier av plantegningene over bygningens etasjer (inkludert loft og kjeller) som er godkjent i forbindelse med byggesøknaden.
 • Det må følge med plantegninger over alle bygningene på eiendommen.
 • Du må merke av grensene for de ulike bruksenhetene og grense mellom seksjon og fellesareal. Det skal også være enkelt å se hva de forskjellige rommene skal brukes til. Vi anbefaler at du bruker ulike farger og/eller skravering når du markerer på tegningene.
 • Forslag til seksjonsnummer skal skrives på hver seksjonsdel (både hoveddel og tilleggsdel).
 • På hver enkelt tegning skal det stå gårds- og bruksnummer, adresse og etasjenummer.

 

Seksjoneringskart:

 • Kartet skal vise hvordan eiendommen skal seksjoneres. Kartutsnitt kan du skrive ut fra Follokart
 • Dersom utearealer skal inngå som en tilleggsdel til seksjonene, skal grensene for disse delene tydelig markeres på seksjoneringskartet.  Tilleggsdeler kan for eksempel være biloppstillingsplass eller en del av en hage som skal være til privat bruk. Du må tegne inn grenser både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. Vi anbefaler at du bruker ulike farger og/eller skravering når du markerer på tegningene.

I de tilfellene hvor uteareal skal inngå som tilleggsdel til seksjoner, må du i tillegg bestille en egen oppmåling av utearealet. Fyll ut skjemaet rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 54 kB), og legg dette ved søknaden om seksjonering (under punkt 2 «Sakstype» i skjemaet skal du krysse av for «Uteareal til eierseksjon»).

 

 

Vedtekter for sameiet:

 • Minstekravet er at vedtektene skal inneholde opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer.
 • Vedtektenes innhold skal ikke vurderes eller godkjennes av kommunen.

 

Navneliste over beboere/leietakere:

 • Navneliste skal legges ved søknaden dersom seksjoneringen gjelder en eksisterende bygning (ikke nybygg).
 • Navnelisten skal inneholde navn og adresse på alle beboere/leietakere av bolig på eiendommen.

 

2) Lever inn skjemaet med vedlegg

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt fordi tinglysingen krever originale dokumenter

 

Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen

 

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen

 

Hva skjer videre?

 • Etter at søknaden er sendt inn, går vi igjennom den og gir deg tilbakemelding dersom den mangler noe.
 • Kommunen fatter et vedtak, og sender dette søkeren.
 • Boligseksjoner i flerbolighus må ha fått tildelt bolignummer før seksjonene kan registreres i eiendomsregisteret (matrikkelen)
 • Når vi har ført seksjonene inn i matrikkelen, sender vi melding om dette til tinglysingen.
 • Når tinglysingen er gjennomført, sender vi ut matrikkelbrev til søkeren.

 

Saksbehandlingstid

Seksjonering uten oppmåling av uteareal: Behandles normalt innen 4 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad om seksjonering.

 

Seksjonering med oppmåling av uteareal: Inntil 16 uker


Tidsfristen på 16 uker for gjennomføring av oppmåling (fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd) gjelder ikke i perioden 1. desember til 1. april. Oppmåling i denne perioden kan ta inntil 7 måneder.

 

Hva koster det?

Prisene på seksjonering og reseksjonering finner du i kommunens gebyrregulativ (kapittel 4.1.5 og 5).

 

I gebyrregulativet står det at hvis begjæringen om seksjonering/reseksjonering krever befaring, er prisen fem rettsgebyr. Saker som ikke krever befaring koster tre rettsgebyr. For en oversikt over hva rettsgebyrene utgjør, se Skatteetatens nettsider

 

I tillegg kommer et tinglysingsgebyr

 

Klagerett

Klagefristen er tre uker og regnes fra det tidspunktet du har mottatt vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til Nesodden kommune v/geodata, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Klagen behandles først av kommunen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

 

Slette seksjonering?

Dersom man ikke lenger ønsker at en eiendom skal være seksjonert, kan eier (hjemmelshaver) be om at seksjoneringen slettes. Kommunen sletter seksjoneringen i eiendomsregisteret (matrikkelen), og sender deretter melding om tinglysing til Kartverket.

 

Slik søker du om sletting:

 • Fyll ut skjemaet begjæring om sletting av seksjonering (PDF, 468 kB)
 • Søknaden må være signert av alle seksjonseiere eller de som er gitt fullmakt til å signere (original fullmakt må legges ved)
 • Lever søknaden til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt fordi tinglysingen krever originale dokumenter.

Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen

 

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen

 

Les mer om seksjonering og reseksjonering på Kartverkets nettsider

Publisert av Stine Grønstad Skar. Sist endret 13.01.2017
Fant du det du lette etter?