Arealplanlegging

Arealplan

Hva er en arealplan?

En arealplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Mer informasjon

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.  

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.  

22. oktober 2015 vedtok Nesodden kommunestyre kommuneplan for Nesodden 2014-2026.

Mer informasjon

Om reguleringsplaner og planarbeid

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Mer informasjon

Se hvilke planer som gjelder for din eiendom

Planinnsyn er kommunens kartløsning for arealplaner (kommuneplan og reguleringsplaner). Her kan du se hvilke planer som gjelder for området du er interessert i, og du finner informasjon om planer som er under arbeid. I Planinnsyn kan du også følge arbeidet med planene steg for steg, og du kan på en enkel måte komme med dine innspill til planarbeidet.  

Mer informasjon

Reguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner som antas å være under arbeid i perioden 2016-2028.

Til oversikten

Kunngjøringer fra plan, bygg og geodata

Kunngjøringer og høringer fra virksomheten plan, bygg og geodata finner du nedenfor. Kunngjøringstekstene publiseres også under "Nesodden kommune informerer" i Akershus Amtstidende, og de er tilgjengelige for gjennomsyn i Nesodden kommunesenter - Tangenten, Kongleveien 2.

Innspill/merknader til planforslagene sendes til:
 

E-post:

Alle formelle henvendelser til kommunen på e-post skal sendes kommunens postmottak på adressen: post@nesodden.kommune.no

 

Postadresse:

Nesodden kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

E-post - Offentlig tilgjengelig

E-poster blir, som annen brevpost, registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet, f. eks. fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For at e-posten skal bli registrert og behandlet som et saksdokument og gitt et svar, må det oppgis fullt navn og adresse.

Se hvilke planer som gjelder for din eiendom

Veileder for fagkyndige til planprosessen

Alt om hvordan du utarbeider planforslag, saksgangen og hvem som har ansvaret.

Mer informasjon

Si din mening i plansaker

En viktig del av arbeidet med reguleringsplaner er å få innspill fra innbyggerne. Berørte grunneiere, offentlige etater, naboer og andre interesserte skal inviteres til å si sin mening.

Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og andre interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet. De skal også ha mulighet til å påvirke utformingen av planen.

Mer informasjon

Kontaktinformasjon plan- og miljø

Kontaktinformasjon plan- og miljø

Vi ønsker å yte best mulig service, og vi vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Det er en fordel om vi ved første henvendelse får avklart hva det gjelder. Vennligst ta kontakt med oss per e-post, da får vi mulighet til å undersøke henvendelsen din nærmere, og vil kunne gi deg bedre svar.

 

Byggesaksavdelingen veileder deg i byggesaker, og hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

 

Send en e-post til Nesodden kommune post@nesodden.kommune.no , eller til den enkelte saksbehandler nedenfor.

 

Plan og miljø:

Oversikt over plan, bygg og geodatas ansvarområde

 

Fant du det du lette etter?