Reglement for Nesodden kulturskole

(Vedtatt i skole- oppvekstutvalget 06.05.2014 og kommunestyret 15.05.2014. Gjelder fra 01.08.2014)

 

Opplæringsloven § 13-6

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Kulturskolens formål *

 • Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.
 • Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og motivasjon. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset deres interesse og forutsetninger.
 • Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter, et omdreiningspunkt for skole- og kulturlivet i den enkelte kommune. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.

   

Kulturskolens mål *

Kulturskolen skal:

 • gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
 • gi alle elever mulighet til å dyktiggjøre seg i kunstneriske uttrykksformer
 • gi alle elever mulighet til å finne og formidle sine egne kunst- og kulturuttrykk
 • styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
 • styrke evnen til kritisk refleksjon og selvstendige valg
 • gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning
  innen kunst- og kulturfag

 

Målene gjelder all kulturskolevirksomhet.
Egne fagplaner skal angi hva eleven forventes å oppnå i de enkelte fag og program.
De ulike fagene skal ivareta målene for kulturskolen på fagenes premisser.
Varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå i den enkelte fagplan.

 

(Kulturskolens formål og Kulturskolens mål er hentet fra forslag til nasjonal rammeplan for kulturskoler (april 2014). Dersom den nasjonale planen vedtas med endringer, vil også ovenstående justeres)

 

Bekjentgjøring av tilbud

Kulturskolens tilbud er åpent for innbyggere i Nesodden som tilfredsstiller krav til alder.

Søknadsfrister og anbefalt minstealder til de enkelte tilbud bekjentgjøres på Kulturskolens hjemmeside: Nesodden.kommune.no/kulturskolen. Der finnes også åpningstidene.

 

Kontakt

Kulturskolen tar i mot spørsmål vedrørende sine tilbud ved henvendelse på e-post til kulturskolen@Nesodden.kommune.no  eller ved telefonhenvendelse på tlf 66964745.

 

Tilbudenes omfang og varighet

Kulturskolens tilbud vil ha ulikt omfang, organisering og varighet. Skolen skiller mellom kurs av kortere varighet og tilbud som har langsiktig håndverksopplæring for øye. Det skilles dermed mellom kursdeltaker og kulturskoleelev. Ingen av Kulturskolens tilbud inneholder garantier vedrørende tid pr. elev eller maksimal gruppestørrelse.

 

Søknader

Kulturskolen har søknadsfrist for hovedopptak til instrumental og sangundervisning 1. mai for undervisning som starter på̊ følgende skoleår.

For sent kommende søknader prioriteres lavere enn søknader levert innen fristen. Hver elev kan levere søknader på inntil to elevtilbud i kulturskolen.

For skolens øvrige kurstilbud er det ingen slik grense. De som allerede er elever må melde fra skriftlig innen 1. mai om de ønsker å beholde plassen eller ikke. Dersom det ikke skjer, bortfaller plassen.

 

Opptak

Opptak fast elevplass

Hovedopptak til elevplass skjer i mai/juni. Skolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året.
Ved opptak til instrumentalundervisning gis som hovedregel kun tilbud om elevplass på ett instrument.

Ved ledig kapasitet, eller ved tiltak som skal fremme særskilt fordypning, kan andre regler gjelde.

 

For nye elever gis det anledning til en - 1 - prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetime for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.

 

Søkere kan bli satt på venteliste tidligst ett år før de når anbefalt alder for det aktuelle tilbudet. Er søkeren yngre enn dette, blir søknaden forkastet. I spesielle tilfeller kan kulturskolens rektor gjøre unntak fra aldersbestemmelsene.

Enkelte tilbud kan ha ferdighetskrav for opptak. I så tilfelle vil Kulturskolen iverksette opptaksprøve.

Søkere som tilflytter kommunen og har hatt et elevforhold i en annen kulturskole vil kunne bli oppfordret til opptaksprøve eller invitert til samtale. Dette kan gi fortrinn til opptak utenom ventelistene.

 

Opptak tidsavgrenset kurs

Nye elever tas opp ved oppstart av kursene. Det gis ikke prøvetimer for kurs av begrenset varighet. Ved kulturskolens kurstilbud vil man, dersom kapasitet, kunne motta flere tilbud samtidig.

Elever uten tilbud prioriteres ved fulltegning.

 

Fornyelse av fast elevplass

Elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen hver vår etter skriftlig forespørsel fra skolen.

 

Venteliste

Dersom det er flere søkere enn elevplasser settes elevene som ikke får plass på venteliste. Ventelisten sorteres etter ansiennitet. Ansiennitet beregnes etter søknadsdato

Elever på venteliste vil bli kontaktet av Kulturskolen ved ledige plasser på det tilbudet man har ønsket seg.

Ledige plasser på andre undervisningstilbud blir løpende bekjentgjort på kulturskolens hjemmeside.

Elever på venteliste vil kunne benytte sin opparbeidede ansiennitet ved opptak på de plasser som blir bekjentgjort som ledige på nettsiden i punktet over.

 

Fravær

Fravær fra undervisningen meldes til kulturskolen på e-post kulturskolen@Nesodden.kommune.no, på tlf. 66964745, eller ved melding til lærer. Dersom forutgående melding ikke er blitt gitt, skal det sendes melding med eleven på første fremmøte etter fraværet.

 

Ved lærers sykdom eller fravær:

Er lærer syk, prøver skolen etter beste evne å skaffe vikar. Noen ganger vil bruk av vikar medføre at man må flytte på undervisningstid og -dag.

Hvis kulturskolen avlyser undervisningen flere enn 2 ganger pr semester reduseres elevpengene med 50 kr pr undervisningsuke.

 

Oppsigelse

Elever/foresatte binder seg økonomisk for deltakelse i et semester (et halvt år) av gangen.

Ved kurs av kortere varighet enn et halvt år, binder man seg for hele kurset.

Dersom eleven slutter i løpet av et semester, vil ikke elevpenger refunderes.

 

Slutte i løpet av skoleåret  - fast elevplass

Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 1. desember.

Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon.

Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte.

Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp.

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.
Utmelding sendes kulturskolen@nesodden.kommune.no.

 

Slutte i løpet av kurset  - tidsavgrenset kurs

Egenandelen for kurset/semesteret må betales selv om eleven ønsker å slutte i løpet av kurset.
 

Oppsigelse av elevplass - alle elever

Kulturskolen kan si opp plassen dersom:

 • eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
 • eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement
 • eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
 • egenandel ikke betales

  Det blir ikke gitt reduksjon i elevpengene dersom kulturskolen sier opp plassen.

  Vedtak vedrørende oppsigelse skal begrunnes skriftlig til hjemmet. Vedtaket kan påklages Skole- og oppvekstsjefen i Nesodden kommune.

   

  Skifte av elevplass.

  Dersom man besitter en elevplass og ønsker å bytte tilbud gis anledning til dette i den utstrekning det er ledig plass. Dersom det ikke er ledig plass, vil man kunne settes på venteliste og bytte på det tidspunkt man ansiennitetsmessig er først på listen

   

Elevpenger / egenandel

Egenandel   - alle elever

Elever og kursdeltagere betaler en egenandel.

Størrelsen på egenandelen fastsettes ved politiske vedtak i Nesodden kommune.

Det vil være en sats gjeldende for kulturskole-elevplasser med evt. tillegg for instrumentleie og tilleggstjenester.

Kurs av kortere varighet prissettes fra gang til gang etter omfang og kostnader.

Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling.


 

Refusjon ved manglende undervisning.

Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær.

Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.


Refusjon ved manglende oppmøte fra elev.

Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.

Det kan også gis reduksjon i egenandelen ved flytting fra kommunen når mer enn 8 ukers undervisning i semesteret gjenstår eller når tilbudet har startet og undervisningen er gjennomført mer enn 4 ganger før deltakelse er tilbudt


Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
 

Søskenmoderasjon innrømmes med 25% for inntil én elevplass pr. søsken. Første søsken betaler elevplass fullt ut.

 

Permisjon

Elever kan ved lengre tids sykdom (mer enn 4 undervisningsuker) søke om permisjon. Eleven vil ved friskmelding få tilbake plassen sin så snart det finnes ledig plass på det tilbudet man har permisjon fra.

Permisjon av andre årsaker enn sykdom gis ikke. Dersom man melder seg ut av et tilbud og senere ønsker å gjeninntre, leverer man ny søknad. Man beholder da ansiennitet fra første søknad og kan ellers be om audition/prøvespill/opptaksprøve.

Permisjon over lengre tid,  f.eks. et skoleår pga skolegang annet sted , kan avtales spesielt.

 

Undervisningstimene

Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager.

Undervisningsåret har inntil 36 uker med ukentlig undervisning.

Prosjektuker/-helger kan erstatte enkelte normaluker, og konserter og arrangementer kan komme i tillegg til undervisningsukene. Det kan være aktuelt å legge om undervisning (flytte undervisningstimer) for å frigjøre tid til konserter/forestillinger.

Undervisning kan også være øving til - eller deltakelse ved - konserter/forestillinger/utstillinger. I enkelte tilfeller vil undervisning også kunne være organiserte besøk ved andre institusjoners konserter/forestillinger/utstillinger.

 

Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (sang og musikkfag)

Undervisningen gis hovedsakelig som enkeltundervisning og/eller som gruppetimer. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.
Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-60 min. pr uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud.

 

Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (teater, visuelle kunstfag o.a.)
Undervisningen gis i større grupper. Hver undervisningstime har en varighet fra 45 – 120 minutters lengde. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.
 

Krav til egeninnsats

De aller fleste tilbudene i Kulturskolen har krav til egeninnsats.

Denne skal være tydelig formulert for elev og hjem ved oppstart av tilbudet. Endringer i kravene til egeninnsats skal også være tydelig formidlet til elev og hjem.

Dersom egeninnsatsen er for lav, vil man på konferansetime bli veiledet i hvordan motivasjonen kan styrkes.

 

Forventninger – alle elever

Vi forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til timen.
Hvis man møter for sent til undervisning kan man bli nektet å delta på timen
Kulturskolen arrangerer forestillinger, konserter, visninger og utstillinger som en del av undervisningsopplegget og eleven kan bli nektet å delta på slike arrangementer dersom man ikke møter på undervisningstimene.

 

Vi forventer også

 • at eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag.
 • at eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret.
 • at det blir gitt beskjed til elevens lærer dersom eleven ikke kan møte til timen.
 • at alle instrumentalelever selv sørger for å ha tilgang til egnet instrument å øve på.
 • at eleven holder eget instrument i spillbar stand.
 • at pianoelever har piano hjemme (keyboard er ikke tilstrekkelig).
   

Dette forventer vi av foresatte:

 • at de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme.
 • at de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
 • at de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen.
 • at de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.
 • at de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret.
 • at de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger.


Undervisningsmateriell

Sang- og instrumentalelever:

Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

Undervisningsmateriell (visuell kunst, teater o.a.)
Elevene/deltagerne betaler materiellavgift i tillegg til elevpenger / kursavgift.
Elevene i teaterfag må ha sorte klær.

 

Instrument
Kulturskolen har et begrenset utvalg av instrumenter, i hovedsak i opplæringsstørrelser, til utleie for skolens elever.

 

Konferansetimer

En gang i halvåret vil alle foreldre/foresatte til elevene (unntatt storgruppetilbud som f.eks skolekor) få tilbud om konferansetime. Samtalen tar for seg elevens egeninnsats, utvikling, ferdigheter og planlagt undervisningsaktivitet.

For andre tilbud, kan foresatte ta kontakt med lærer for en vurdering av elevenes innsats og rådgivning rundt videre kulturskoledeltakelse.

 

Arbeidsgruppe for foresatte

Elevplass på  teater, kor- eller orkestertilbud medfører automatisk deltakelse i arbeidsgruppe for elevens foresatte. Denne gruppen bidrar praktisk rundt konserter, forestillinger og elevarrangementer.

 

Øvre aldersgrense

Dersom ikke annet er angitt for det enkelte tilbud, sies elevplassen automatisk opp ved elevens avslutning i 3. klasse på videregående skole/ved utgangen av det kalenderåret eleven fyller 19 år.

Det kan også gis elevplass tilbud til voksne dersom det er ledig kapasitet. Voksne betaler full pris (selvkost) for elevplasser. For kurs kan det gjelde andre priser.

 

Reservasjon mot fotografering og filming.

Foresatte vil bli bedt om skriftlig samtykke til fotografering og filming av elevene i kulturskolesammenheng.

Ikke alle tilbud i Kulturskolen er forenlig med film- og fotorestriksjoner. Kontakt Kulturskolen for nærmere opplysninger.

 

Undervisningssted

Mesteparten av undervisningen foregår på Tangenten. Noe av undervisningen kan også foregå desentralisert og da helst ved skolene i Nesodden.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rektor
E-post