Klasseledelse

Berger skole - Klikk for stort bilde

Plan for klasseledelse og voksenrollen på SFO

 

Klasseledelse:

Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring (Thomas Nordahl-09).

Det er god klasseledelse når elevene opplever læreren/assistenten som en tydelig, forutsigbar og trygg voksenperson. Dette fører til at elevene er motiverte for læring og opplever et positivt arbeidsmiljø.

 

”Klasse- og gruppeledelse foregår alltid gjennom en samhandling med elevene, og derfor er relasjonene til elevene vesentlig i ledelse” (Thomas Nordahl).

 

En god relasjon mellom lærer og hver enkelt elev har stor betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring og det sosiale klimaet mellom elevene. God kontakt mellom lærer og elev viser blant annet å være et forebyggende tiltak mot mobbing. Det er viktig å skape positive forventninger til hver enkelt elev og gi utfordringer på et plan der elevene kan gjøre en god innsats og opplever mestring.

 

Alle elever har krav på å inngå i et inkluderende læringsmiljø med jevnaldrende på sin skole. Dette fellesskapet er grunnlaget for at barn og unge skal kunne bygge vennskapsrelasjoner med andre barn på tvers av sosioøkonomiske, kulturelle, religiøse og etniske forskjeller.

 

Det sosiale samspillet med jevnaldrende er en sentral del av det å være elev, og evnen til å mestre dette påvirker elevens læringsmotivasjon og identitetsutvikling. Det er i møte med sine jevnaldrende at barn lærer sosial samhandling og det å oppnå og holde på vennskap. Elevene skal få tilført kulturell kapital og lære å utvikle gode og positive relasjoner til andre.

 

Det er den voksnes ansvar å beskytte elevene mot mobbing og krenkelser.

 

 

Håndboken er sortert inn i fire deler for å skille mellom de særegenhetene hvert enkelt område har. Disse områdene er:

 

Berger Skole Klasseledelse

Gode strukturer, rutiner og regler

For Berger Skole betyr dette at

 • Den voksne på SFO møter elevene på en bevisst og hyggelig måte morgen og ettermiddag
 • Læreren møter elevene ved ytterdør når det ringer inn hver morgen. Første trinn stiller opp inne på morgenen
 • Lærer håndhilser på alle elevene om morgenen i døra inn til klasserommet
 • Kollektiv formidling i starten av timen med:
  • entydige faglige mål som formidles skriftlig eller muntlig til elevene
  • tydelige beskjeder og instruksjoner
  • Klar avslutning og oppsummering av timen/læringsøkta og klargjøring til oppstart neste økt
 • Grenser og konsekvenser må være avklart på forhånd. Barn som har behov for egne avtaler og oppfølging får det (NB! Foreldrene må informeres)
 • Klasserommet/basen skal være ryddig og oversiktlig for elevene
 • For å sikre at elever og alle voksne vet gruppens rutiner skal alle baser og klasserom ha en oppslagstavle som inneholder:
  • gruppens hør-etter-signal
  • ukas ordenselever
  • ukeplan for elevene
  • base- og klasseregler som er utarbeidet sammen med elevene
  • base- og klasseromsrutiner og strukturer også med tanke på mat og drikke
  • skolens samværsregler
  • Gode relasjoner mellom voksen-elev og mellom elev-elev
Gode relasjoner

Relasjonen mellom voksen og elev er avhengig av at eleven opplever anerkjennelse fra voksen. Etablering av gode relasjoner mellom lærer og elev handler om at eleven opplever å bli sett av den voksne. En positiv relasjon oppstår gjennom små kommentarer og blikk som gir eleven en opplevelse av mestring og anerkjennelse.

Allerede fra første skoledag arbeider skolen for å utvikle et godt og positivt miljø i gruppen med gjensidig respekt mellom voksen og elever og mellom elevene.

 

For Berger skole betyr det at lærer/assistent:

 • er en tydelig og forutsigbar leder
 • er ansvarlig for å utvikle gode relasjoner til elevene
 • gir konkret og positiv tilbakemelding på positiv adferd og faglig innsats, Catch them being good
 • anerkjenner elevenes interesser og styrker
 • bruker humor i møtet med elevene, og skaper rom for at eleven kan bruke humor
 • hjelper barn som er usikre på å gå inn og ut av lek på en hensiktsmessig måte
 • lærer elevene at de skal inkludere medelever som føler seg alene
 • har god oversikt over elevrelasjonene ute og inne
 • trener systematisk på sosiale ferdigheter som står i årshjulet med elevene, dette følges opp på ukeplanen

 

Vi legger til rette for å trene på:

 • å lytte til andre som har fått ordet
 • å gi medelever arbeidsro eller stillhet ut fra det som er avtalt med lærer
 • å si ifra til en voksen hvis du ser at noen ikke har det bra
 • å bruke navnet til hverandre i stedet for du
 • å hilse på hverandre når vi møtes
 • å følge regler i lek og spill
 • å vise køkultur, for eks. i akebakken
 • å invitere andre med i leken, si ”bli med” når noen er alene
 • å be om unnskyldning når man har gjort noe ugreit
 • å si ifra til inspiserende lærer hvis du ser at noen blir plaget
 • å gå ut og inn av leken på en hensiktsmessig måte
Godt læringsmiljø

I skolens daglige liv skapes det sosiale strukturer og bånd, som har betydning for elevers konsentrasjon, oppmerksomhet og deltakelse. Dette bidrar til at det utvikles en læringskultur i gruppen. Læreren leder klassen og vil med sine valg og handlinger ha sterk innvirkning på utviklingen av de normene og verdiene som skaper læringskulturen i klasserommet. Lærerens oppgave er å styre dette sosiale systemet på en måte som fremmer læring, helse og trivsel, og som bidrar til at eleven opplever mestring, sosial tilhørighet og trygghet.

 

 

For Berger skole betyr det at lærer/assistent:

 • møter elevene godt forberedt slik at læringsøktene får et høyt faglig trykk tilpasset den enkelte elev
 • varierer bruken av metoder for å skape motivasjon
 • har klare og tydelige forventninger til elevene både faglig og sosialt
 • tydeliggjør hensikten med aktivitetene for elevenes læringsutbytte
 • gir gode tilbake- og framovermeldinger på faglig og sosial fremgang
 • elevene skal medvirke til egen læring gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering
 • trener elevene til å bruke hensiktsmessige strategier

 

Vi legger til rette for:

 • mestringsopplevelser for alle elever i baser og klasserom
 • at elevene involveres i utformingen av mål, forventninger og vurderingskriterier
 • at elevene får anledning til å oppsummere det de har lært (styrking av metakognitive læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter)
 • varierte og motiverende læringsaktiviteter
 • aktiviteter og undervisningsmetoder som gjør at alle elever skal kunne ta del i det sosiale fellesskapet
 • mulige pauser uten at det oppleves som særbehandling
 • høy grad av elevmedvirkning f.eks klasseregler, elevråd, trivselsledere
 • hensiktsmessig, stimulerende og inspirerende utforming av klasserommet
Gode overganger

For å sikre god oppstart av ny økt/aktivitet

 • skal den voksne være tilgjengelig i overgangssituasjonen i garderoben
 • skal eleven rydde pulten og læringsarenaen før de tar friminutt
 • skal det formidles tydelig hva elevene skal ta fram når de kommer inn til neste økt
 • ved overgangen fra undervisning til mat skal elevene rydde pulten og vaske hender, ordenselever henter melk og deler ut på hensiktsmessig måte

 

For å sikre god overgang fra skole til SFO:

 • skal læreren gjøre klassen klar til henting og bidra til god overgang
 • skal assistenten ta opprop før elevene går ut eller har notert på lista på forhånd
 • lærer, assistent og elev overfører informasjon som kan ha betydning for SFO
 • ved turer etter skoledagens slutt følger lærer elevene til basen
 • ved skolestart på høsten skal lærer og assistent på de enkelte trinn legge til rette for god innkjøring og trening til god overgang til SFO

Gode råd:

 

I møtet med eleven i utfordrende situasjoner

 • Ta eleven ut fra situasjonen.
 • Rolig samtale med eleven om det som har skjedd.
 • Legge til rette for at elevene gjennom samtale og refleksjon viser selvinnsikt
 • Muntlige og skriftlige avtaler med eleven/elevene
 • Dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem

 

I arbeidet med å lage regler på klasse-/gruppenivå:

 • Ta utgangspunkt i felles overordnede regler for hele skolen og tilpass og konkretiser disse på klasse- og gruppenivå.
 • Involver elevene og foreldrene i bruk og gjennomføring av reglene og konsekvensene
 • Bruk få regler (4-6 regler).
 • Reglene bør være positivt formulert og vise til ønsket atferd.
 • Reglene bør være spesifikke, korte og klare.
 • Atferden som beskrives i reglene, bør være observerbar.
 • Ønsket atferd, det å følge reglene, må belønnes og roses.

Arbeidet med reglene startes i august og reglene evalueres i januar.

 

For bruken av konsekvenser:

 • Konsekvensen må stå i forhold til handlingen
 • Konsekvensen må være kjent for eleven
 • Unngå å stille ultimatum
 • Konsekvensen må komme så fort som mulig etter regelbruddet.

 

 

 

Fant du det du lette etter?