Alværn permisjonssøknad

Søknad om permisjon

 

Vi søker om permisjon for:

 

 _________________________________________________

 

Klasse/gruppe: _____________

 

For perioden: ______________________________________________________

 

Begrunnelse: ______________________________________________________


I Forskrift til Lov om grunnskolen, § 2 -11 heter det: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit  trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

I Nesodden kommune er rektor delegert ansvaret for å gi permisjon inntil to uker. Permisjon utover to uker gis ikke, da skrives eleven ut av skolen.

Etter de nye fraværsreglene er det slik at alt fravær føres på vitnemålet etter 10. skoleår. Det er kun sykefravær utover 3 dager med legeerklæring eller innvilget permisjon fra skolen som kan trekkes i fra med inntil 10 dager. Skolen gir i utgangspunktet ikke permisjon for å reise på ferie.

Det er viktig å presisere at innvilget permisjon gir foreldrene ansvaret for opplæringen i den tiden det søkes fri for. Elevene får ikke kompensert denne undervisningen etterpå. 

 

Vi søker om permisjon på grunn av:

 

 

 

______________________________                      _____________________________
  sted og dato                                        foresattes underskrift

 

 

Rektors svar:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 66 96 61 00 E-post: alværn.ungdomsskole@nesodden.kommune.no

Telefaks: 66 96 61 07 E-post rektor: ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no

Permisjonssøknad i pdf. (PDF, 133 kB) Skrives ut og leveres skolen. 

Fant du det du lette etter?