Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune

Kommunestyret vedtok 20. april ny forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune

Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune
Vedtatt i kommunestyret 20.april 2016.
 

1.0 Lovhjemmel

Forskriften er hjemlet i opplæringsloven § 8-1
§ 8-1 første ledd:
″Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til".                                                                                      
 

Det er ikke fritt skolevalg i Nesodden kommune. Forskrift om skoletilhørighet avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut i fra elevens adresse. Forskrift om skoletilhørighet skal sikre at elever tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven § 8-1 og sørge for god kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg. Den skal også gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet.

 

2.0 Inntaksområder

Inntaksområdene bygger på kommunens grunnkretser. Det er 6 inntaksområder på barnetrinnet: Jaer, Berger, Nesoddtangen, Bjørnemyr, Fjellstrand og Myklerud.
De elevene som sogner til skolene Jaer, Berger og Bjørnemyr inntaksområde får skoleplass ved Alværn ungdomsskole på 8. trinn. De elevene som sogner til skolene Fjellstrand og Myklerud inntaksområde får skoleplass ved Bakkeløkka ungdomsskole på 8. trinn.  De elevene som sokner til Nesoddtangen skole får skoleplass ved Tangenåsen ungdomsskole på 8. trinn.

 

Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. I Nesodden kommune gjelder nærskoleprinsippet med denne presiseringen for Berger og Nesoddtangen skoler: Opptak i henhold til § 8-1 i Opplæringsloven innebærer at barn som bor i grunnkrets 101. Ursvik har Berger skole som nærskole, mens grunnkrets 212, Tjernskogen, har Nesoddtangen skole som sin nærskole.  Barn som bor i grunnkrets 211 Sjøstrand, fra Richard Backes vei og sørover tilhører Bjørnemyr skole.

 

3.0 Tildeling av skoleplass

Det fattes enkeltvedtak om tilvist skoleplass for kommende 1. trinnselever. Elever som flytter til kommunen i løpet av året, tildeles plass fortløpende ut i fra adresse registrert i folkeregisteret.

 

Tildeling av skoleplass iht opplæringsloven § 8-1 er i medhold av forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt brevet er mottatt, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til den instans som har gjort vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

 

4.0 Fulle alderstrinn – Kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg

Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler kan tidvis være fulle. Dersom antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, vil enkeltelever få tildelt skoleplass ved en annen skole enn den eleven/ene sogner til etter adresse. Alternativ skole velges ut i fra ledig kapasitet ved naboskolene. Hvilke elevene som får plass ved skolen de etter adresse sogner til, velges ut i fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge.

 

  1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse.
  2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen.
    Dersom det er to eller flere elever har lik avstand til skolen, vil det også tas hensyn til trafikale forhold og avstand til alternativ skole.

 

All saksbehandling i tilfeller med fulle alderstrinn gjøres av kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst. Klage på vedtak sendes kommunen til ny behandling. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

5.0 Skolebytte – Ønske om å gå på annen skole enn den eleven hører til.

 Elevers/ foresattes rett til å søke om skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 tredje ledd: ″Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til″.

 

Søknad om skolebytte behandles av kommunalsjefen for skole, barnehage og oppvekst. Det gjøres individuell saksbehandling av hver søknad, og den behandles ut i fra følgende kriterier:

 

  1. Kapasiteten ved den aktuelle skolen.
  2. Elevens dokumenterte særskilte behov, hvor valg av skole har vesentlig betydning for elevens skolegang. Med dokumenterte behov menes vurdering fra PPT, BUP eller tilsvarende.
  3. Når en elev flytter i et påbegynt skoleår kan man etter søknad beholde skoleplassen på opprinnelig skole ut skoleåret.
  4. Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole.
  5. I tilfeller der barna har bostedsadresse i en skolekrets og en av de foresatte har en annen adresse innenfor kommunen kan barnet gå på skolen som foresatte velger så fremt det er kapasitet ved skolen. Dette forutsetter at omsorgen for barnet er delt tilnærmet 50/50 %.
  6. Geografiske og trafikale forhold.

 

Klage

Klage på vedtak sendes kommunen til ny behandling. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Søknad om skolebytte sendes til:
Nesodden kommune
Postboks 123
1451 Nesodden kommune